Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

 

Forskrift om endring i forskrifter som følge av deling av Oljedirektoratet og etablering av det nye Petroleumstilsynet

 

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 19. desember 2003 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

 

 

I

 

I forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

 

Oljedirektoratet endres til Petroleumstilsynet i følgende paragrafer:

 

§ 3 (to steder), § 10, § 13 (to steder) § 15, § 21 (tre steder),  § 23, § 25 (tre steder) § 29, § 30, § 39 (to steder), § 45 (to steder), § 52 (to steder) § 55, § 56 (to steder), § 57, § 60, § 61, 63 nr.4,

 

samt i vedlegg til rammeforskriften (Anvendelse av arbeidsmiljøloven i petroleums­virksomhet utenfor den norske delen av kontinentalsokkelen og under forflytting),

punkt 4.

 

§ 20 første ledd andre punktum skal lyde:

Planene skal sendes til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

 

§ 22 første ledd første punktum skal lyde:

Planen som rettighetshaveren skal utarbeide etter petroleumsloven § 5-1, skal sendes til Olje- og energidepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

 

Ny § 56 A skal lyde:

Saksbehandling og taushetsplikt

Reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  § 18 første ledd om en parts rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, kommer ikke til anvendelse ved søknad om utvinningstillatelse.

Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknad om utvinningstillatelse, skal være underlagt taushetsplikt inntil utvinningstillatelsene til de aktuelle områder er tildelt. Deretter skal opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c tredje ledd.

Bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f kommer til anvendelse for forvaltningsorganer som mottar eller behandler opplysninger eller materiale om petroleumsvirksomhet, dog slik at taushetsplikt bortfaller etter 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c tredje ledd.

Bestemmelsene i denne paragrafen skal ikke være til hinder for at departementet gir generelle uttalelser om virksomheten, og heller ikke for utveksling av informasjon som forutsatt i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret kapittel 6.

Bestemmelsen i denne paragrafen skal heller ikke være til hinder for utveksling av informasjon med Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

 

Ny § 56 B skal lyde:

Observatører

Representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Petroleumstilsynet skal kunne delta som observatører i samarbeidsorganer som opprettes i henhold til avtaler som nevnt i petroleumsloven § 3-3, av hensyn til samordnet virksomhet som nevnt i petroleumsloven § 4-7 og i eventuelle samarbeidsorganer som opprettes i forbindelse med anlegg og drift av innretninger som nevnt i petroleumsloven § 4-3.

 

II

 

I forskrift 25. mars 1988 nr. 0250 om sikkerhet for undersøkelse og  leteboring etter petroleumsforekomster på Svalbard gjøres følgende endringer:

 

Oljedirektoratet endres til Petroleumstilsynet i følgende paragrafer:

 

§ 2 (to steder), § 3 nr 2 og 7, § 4 (to steder), § 8 (tre steder), § 10 (to steder), § 12, § 13, § 15, § 17, § 18 (to steder), § 19, § 20, § 21, § 22 (to steder), § 23 (to steder), § 24, § 25, § 26, § 27 (to steder), § 28, § 29, § 30 nr. 13, § 31, § 33 (tre steder), § 46 (fire steder), § 50, § 51 (tre steder), § 53 (fire steder inkludert i overskriften), § 54, § 59, § 66, § 67, § 70 (to steder).

 

III

 

I forskrift 25. august 1995 nr. 768  om forplantningsskader og arbeidsmiljø gjøres følgende endringer:

 

Oljedirektoratet endres til Petroleumstilsynet i følgende paragrafer:

 

§ 4, § 6.

 

 IV

                                              

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

 

 

 


Forskrift om endring i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

 

Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 19. desember 2003 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient­rettig­heter § 1-2 andre ledd, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40, 42 og 52 bokstav b, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

 

I

I forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleums­virksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 17 Generelle krav til materiale og opplysninger

 

Nytt siste ledd skal lyde:

Petroleumstilsynet utsteder samsvarsuttalelse for flyttbar boreinnretning etter søknad fra eier, reder og/eller den som skal stå for driften av en flyttbar boreinnretning. Søknaden skal inneholde materiale og opplysninger om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem. Samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbar boreinnretning, jf. § 21 om søknad om samtykke.

 

 

§ 31 Sikkerhetsarbeid ved arbeidskonflikter

 

               Tittelen skal lyde:

§31 Sikkerhetsarbeid ved arbeidskonflikter.

 

         Andre ledd skal lyde:

Arbeidsgiver og arbeidstakerne i det enkelte selskap skal inngå avtale om sikkerhetsarbeide ved en arbeidskonflikt. Avtalene skal inneholde:

a)   Nedkjøringsavtale: Hvordan aktiviteter avvikles og brønner sikres i henhold til gjeldende boreprogram og hvilke funksjoner og stillinger som inngår i dette arbeidet.

b)   Avtale om sikkerhetsbemanning: Hvilke funksjoner og stillinger som inngår i sikkerhetsarbeid etter at nedstenging er gjennomført og avsluttet og hva sikkerhetsbemanningen skal gjøre.

 

 

§ 51 Overtid

 

         Første ledd skal lyde:

Arbeidsmiljøloven § 50 nr. 1 andre ledd, nr. 3 og nr. 4 gjelder ikke på denne forskriftens område.

 

Tredje ledd oppheves. Fjerde ledd blir nytt tredje ledd

 

 

§ 63 Ikrafttredelse og oppheving av forskrifter

 

Ny nr. 5 skal lyde:

Innretninger som det er innlevert søknad om samsvarsuttalelse for innen 31.12.2003, jf § 17 om generelle krav til materiale og opplysninger siste ledd, vil bli tatt under ordinær samtykkebehandling uten at det foreligger en samsvarsuttalelse ved innsendelse av samtykkesøknaden

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.