Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

Forskrift om endring i diverse forskrifter som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen, delingen av Sosial- og helsedepartementet og statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader § 2, § 4 og § 9, lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 5, § 6 og § 51, lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 6A-15, § 7-9 femte ledd og § 7-11, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 siste ledd og § 3-3, Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 75, Stortingsvedtak av 19. mai 1951 pkt. 5, lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 3-13, § 4-4 og § 4-8, lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 14, lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. § 7, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til fjerde ledd og § 16a, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) § 1-2 andre ledd, lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven) § 9, § 40, § 42 og § 52 bokstav b, lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 8-4 og § 8-5, lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2, lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8, lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a fjerde ledd og lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 53 nr. 12. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

I

       I forskrift av 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame m.v. gjøres følgende endringer:

§ 10 skal lyde:

       Helsedepartementet har det overordnede ansvar for håndhevingen av disse forskrifter. Sosial- og helsedirektoratet fører tilsyn med at reglene i denne forskriften overholdes.

§ 11 skal lyde:

       Sosial- og helsedirektoratet kan i særskilte tilfeller dispensere fra denne forskriften.

II

       I forskrift av 2. november 1984 nr. 1809 om fysisk beskyttelse av nukleære materialer gjøres følgende endringer:

§ 12 annet ledd skal lyde:

       Anleggsinnehaveren skal utarbeide en sikkerhetsrapport vedrørende den fysiske beskyttelse. Rapporten skal godkjennes av Helsedepartementet etter innstilling fra Statens strålevern. Ved utarbeidelse av rapporten skal det også tas hensyn til andre sikkerhetskrav så som strålevern og kritikalitetsfare. Den skal også holdes à jour ved nyanlegg, forandringer av anlegg eller når det erverves nukleært materiale som krever strengere sikkerhetstiltak.

§ 13 tredje ledd skal lyde:

       Ved tyveri og sabotasje eller trussel om dette plikter anleggsinnehaveren øyeblikkelig å varsle det lokale politi, Helsedepartementet og Statens strålevern. Helsedepartementet skal varsle Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

§ 16 sjuende ledd skal lyde:

       I tillegg til kravene under beskyttet område gjelder: Beskyttelses- og alarmsystemer samt vaktrutiner skal godkjennes av Helsedepartementet etter innstilling fra Statens strålevern. Beskrivelsen av disse systemer skal graderes som « Konfidensielt » i henhold til lov av 20. mars 1998 nr. 10 om sikkerhetstjeneste § 11.

I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

       « Statens Institutt for Strålehygiene » og « Statens Atomtilsyn » erstattes med « Statens strålevern ».

III

       I forskrift av 12. mai 2000 nr. 433 om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 1 skal lyde:

1.   Uten løyve av Helsedepartementet må ingen besitte, omsette eller transportere nukleært materiale. Dette gjelder likevel ikke for besittelse, omsetning eller transport av naturlig uran, utarmet uran eller thorium for ikke-nukleære formål. Løyve trengs ikke i den utstrekning virksomhet er omfattet av konsesjon etter atomenergiloven § 4. Løyve gis på de vilkår som finnes påkrevet av hensyn til sikkerheten og andre allmenne hensyn.

§ 13 nr. 2 skal lyde:

2.   Med grunnlag i kontrollorganets uttalelse innstiller Statens strålevern overfor Helsedepartementet om hvorvidt løyve skal gis eller ikke.

IV

       I forskrift av 18. september 1998 nr. 872 til sosialtjenesteloven kapittel 6A gjøres følgende endringer:

§ 3-2 første ledd skal lyde:

       Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet dersom spesialisthelsetjenesten tilrår det og fylkesmannen finner det forsvarlig.

§ 5-3 skal lyde:

§ 5-3. Kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for kontroll med egen virksomhet

       Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal iverksette tiltak for å sikre at krav gitt i eller i medhold av kapittel 6A etterleves, og kontrollere at disse tiltakene er tilstrekkelige.

       Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal kunne gjøre rede for hvilke egne kontrolltiltak som er iverksatt ved fylkesmannens tilsyn.

§ 5-4 første til tredje ledd skal lyde:

       Staten ved fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen og spesialisthelsetjenesten etterlever krav gitt i eller i medhold av kapittel 6A.

       Fylkesmannen skal føre regelmessig tilsyn med kommunens virksomhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6A. Dersom fylkesmannen finner det påkrevd kan det også føres tilsyn med de oppgaver spesialisthelsetjenesten er tillagt.

       Dersom spesialisthelsetjenesten treffer vedtak etter lovens § 6A-13 annet ledd, skal fylkesmannen føre tilsyn med gjennomføringen av vedtaket etter denne forskriften § 5-6.

§ 5-5 tredje ledd bokstav i skal lyde:

i)    bistanden fra og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og

§ 5-6 første ledd skal lyde:

       For å utføre tilsynet kan fylkesmannen innkalle til møter/ha samtaler med tjenesteyterne og administrativt personale i kommunen og spesialisthelsetjenesten, gjennomgå foreliggende skriftlig dokumentasjon, foreta befaringer og ha samtaler med tjenestemottakeren og vedkommendes verge/hjelpeverge og pårørende.

§ 5-6 fjerde ledd skal lyde:

       Tjenestemottakeren, pårørende, verge/hjelpeverge og kommunen, eventuelt spesialisthelsetjenesten, skal som hovedregel ha varsel om tilsynet på forhånd. Det kan unntaksvis foretas tilsyn uten forhåndsvarsel dersom fylkesmannen eller tilsynsutvalget finner dette nødvendig for å ivareta tilsynets oppgaver. Dersom tilsynet innebærer besøk i tjenestemottakerens bolig skal det normalt innhentes samtykke til dette. Tilsynsbesøk uten samtykke skal bare gjennomføres hvis det er nødvendig for å ivareta tjenestemottakerens interesse.

§ 5-8 første ledd skal lyde:

       Etter gjennomført tilsyn skal det utarbeides en tilsynsrapport som skal ta opp eventuelle forhold som bør endres. Tilsynsrapporten sendes kommunen, spesialisthelsetjenesten, tjenestemottakeren og vedkommendes verge/hjelpeverge og pårørende.

V

       I forskrift av 5. juni 1987 nr. 477 om retningslinjer for tildeling av lån fra Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

       Fondets midler kan ikke nyttes til tilskudd.

       Sosial- og helsedirektoratet kan likevel benytte inntil 50 pst. av årlig renteavkastning til å utvikle prosjekter som kan styrke rusfrie miljøtilbud spesielt for ungdom, i samarbeid med næringens organisasjoner.

       Kostnader som gjelder fondets forvaltning belastes fondet.

§ 8 skal lyde:

       Bedriften må ikke selges eller nyttes til annet formål uten samtykke fra Sosial- og helsedirektoratet.

VI

       I forskrift av 3. november 2000 nr. 1098 om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

       Det er et vilkår for godkjenning etter forskriften her at institusjonen mottar driftstilskudd fra et regionalt helseforetak, eller har inngått avtale om salg av tjenester til et regionalt helseforetak.

§ 7 og § 8 skal lyde:

§ 7. Godkjenningsmyndighet

       Sosial- og helsedirektoratet godkjenner institusjoner etter forskriften her.

§ 8. Klage

       Vedtak som treffes i medhold av disse forskrifter kan påklages til Helsedepartementet.

§ 9 annet ledd oppheves.

VII

       I forskrift av 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke gjøres følgende endring:

§ 12 første ledd første punktum skal lyde:

       Opplysninger om vedtak om behandling uten eget samtykke, skal føres inn i protokoll godkjent av Sosial- og helsedirektoratet.

VIII

       I forskrift av 24. november 2000 nr. 1173 om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet gjøres følgende endring:

§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

       Institusjoner som nevnt i § 2 første ledd skal føre opplysninger om bruk av tvangsmidler i protokoll godkjent av Sosial- og helsedirektoratet.

IX

       I forskrift av 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

       Sosial- og helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i § 3.

Kapittel 2 overskriften skal lyde:

Kapittel 2. Innberetning til Sosial- og helsedirektoratet om sterilisering

§ 5 skal lyde:

       Lege og sykehus som foretar inngrep etter lov om sterilisering av 3. juni 1977 nr. 57 skal sende innberetninger om inngrepene på skjema som Sosial- og helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt.

X

       I forskrift av 18. mars 1988 nr. 230 om obduksjon m.m. gjøres følgende endring:

§ 5 annet ledd skal lyde:

       Helsedepartementet kan fastsette hvordan slik melding skal gis og hvilke opplysninger den skal inneholde.

I merknaden til § 5 skal tredje ledd lyde:

       For å sikre at dødsårsaksstatistikken blir best mulig skal resultatet av enhver obduksjon meldes til Statistisk sentralbyrå. En slik melding vil også gi Sosial- og helsedirektoratet og departementet anledning til å følge obduksjonspraksis i de ulike helseregioner.

XI

       I forskrift av 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 56 skal lyde:

       Representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn eller annen myndighet som Oljedirektoratet bestemmer, skal ha adgang til fartøy og innretninger for petroleumsvirksomhet til enhver tid, samt til materiale og opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tilsynsvirksomhet, og ha rett til å delta i undersøkelser. Representanter for myndighetene har rett til å oppholde seg på fartøy og innretninger så lenge det er nødvendig. Operatøren skal sørge for transport av representanter for myndighetene til og fra fartøy og innretninger, samt for opphold om bord.

§ 57 første ledd skal lyde:

       Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Sosial- og helsedirektoratet kan på sine respektive ansvarsområder gi de forskriftene som er nødvendige for å gjennomføre denne forskriften, blant annet bestemmelser om

a)    styring av petroleumsvirksomheten, deriblant innhold i, oppfølgning av og videreutvikling av styringssystem,

 

b)   materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten, deriblant bestemmelser om innhold, omfang, type, format og tidspunkt for innsending eller tilgjengelighet,

 

c)    utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten,

 

d)   utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

 

§ 57 siste ledd skal lyde:

       Forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helsedepartementet i medhold av lov om legemidler og lovene som nevnt i denne forskriften § 2 nr. 2 bokstav a til c om virkeområde med mer, gjelder for petroleumsvirksomheten dersom det ikke følger noe annet av den enkelte forskriften. Forskrifter hjemlet i lov om helsemessig og sosial beredskap gjelder ikke for petroleumsvirksomheten med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

§ 58 skal lyde:

       Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 55 eller den de gir myndighet kan fatte de enkeltvedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i og i medhold av denne forskriften, med de presiseringene som går fram av § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, fjerde ledd.

§ 59 første ledd skal lyde:

       Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 55 eller den de gir myndighet kan gjøre unntak fra bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskriften på sine respektive ansvarsområder når det foreligger særlige forhold, med de presiseringene som går fram av denne forskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, femte ledd.

§ 60 første ledd skal lyde:

       Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan pålegge rettighetshaveren å stå for opplæring av ansatte i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helsedepartementet, Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Statens helsetilsyn eller annen norsk myndighet. Opplæringen skal skje etter nærmere avtale.

§ 61 andre ledd skal lyde:

       Enkeltvedtak som er fattet av Oljedirektoratet i medhold av denne forskriften og forskrifter som er fastsatt i medhold av den, kan påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens forurensningstilsyn, kan påklages til Miljøverndepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet, kan påklages til henholdsvis Helsedepartementet eller Statens helsetilsyn.

§ 63 nr. 4 skal lyde:

4.   Forskrifter og enkeltvedtak som er gitt eller opprettholdt i medhold av forskrifter som er nevnt i nr. 2, skal gjelde til de eventuelt blir opphevd eller endret på de respektive myndighetsområdene av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Helsedepartementet, Statens helsetilsyn eller Sosial- og helsedirektoratet.

Del II skal lyde:

       Helsedepartementet gis myndighet ved forskrift å endre § 13, § 55, § 56, § 57, § 60, § 61 og § 63 nr. 4 slik at betegnelsen for helsemyndighetenes instans kan tilpasses den instans som vil være ansvarlig myndighet etter at den sentrale sosial- og helseforvaltning er omorganisert.

XII

       I reglement av 17. januar 1986 nr. 3081 for rekvisisjoner til sivile formål ved beredskap og krig gjøres følgende endring:1

§ 3 bokstav A skal lyde:

-          Helsedepartementet

-          Sosialdepartementet

-          Sosial- og helsedirektoratet

-          Ordførerne

1      Denne endringen utgår pga feil. Ny kgl.res. med beriktiget tekst kunngjøres senere.

XIII

       I forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester m.v. gjøres følgende endring:

§ 5-8 tredje ledd skal lyde:

       Institusjonene skal ha regler for når urinprøve kan kreves avlagt, prosedyrer rundt avleggelsen og hvilke følger det kan få at det avlegges positiv prøve eller at prøve nektes avlagt. Urinprøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.

XIV

Følgende forskrift oppheves:

       Forskrift om inndeling i helseregioner fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2000 nr. 1205.

XV

Følgende forskrift oppheves:

       Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner fastsatt ved kgl.res. 6. september 1968 nr. 1.

XVI

Følgende forskrift oppheves:

       Forskrift av 20. desember 2000 nr. 1557 om regional helseplan.

XVII. Ikrafttredelse

       Endringene trer i kraft 1. januar 2002.