Gå til hovedinnhold

Rammeforskriften

 

FORSKRIFT OM

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG

(RAMMEFORSKRIFTEN)

 

(Sist endret 20. desember 2018)

 

 

Petroleumstilsynet

Miljødirektoratet

Helsedirektoratet

Mattilsynet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 

 


 

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

 

KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER.. 4

§ 1 Formål 4

§ 2 Virkeområde. 4

§ 3 Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs 4

§ 4 Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven § 1-3 tredje ledd. 5

§ 5 Enkelte helselovers anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs 5

§ 6 Definisjoner 5

§ 7 Ansvar etter denne forskriften. 6

§ 8 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere. 7

KAPITTEL II GRUNNLEGGENDE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. 7

§ 9 Bruk av prinsippene i kapittel II 7

§ 10 Forsvarlig virksomhet 7

§ 11 Prinsipper for risikoreduksjon. 7

§ 12 Organisasjon og kompetanse. 8

§ 13 Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. 8

§ 14 Bruk av norsk språk. 8

§ 15 God helse-, miljø- og sikkerhetskultur 8

§ 16 Helsemessige forhold. 9

KAPITTEL III STYRING AV VIRKSOMHETEN.. 9

§ 17 Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem.. 9

§ 18 Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere. 9

§ 19 Verifikasjoner 9

KAPITTEL IV BEREDSKAP. 10

§ 20 Samordning av beredskap til havs 10

§ 21 Samarbeid om beredskap til havs 10

§ 22 Beredskap på landanlegg. 10

KAPITTEL V MATERIALE OG OPPLYSNINGER.. 10

§ 23 Generelle krav til materiale og opplysninger 10

§ 24 Bruk av anerkjente normer 11

§ 25 Søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs 11

§ 26 Dokumentasjon i tidlig fase. 11

§ 27 Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet i plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster og plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum.. 12

§ 28 Søknad om tillatelse til utbygging av ny virksomhet på land. 12

§ 29 Søknad om samtykke. 13

§ 30 Avslutningsplan. 13

§ 31 Opphør av virksomhet på landanlegg. 13

§ 32 Offentlig tilgjengelige opplysninger om sikkerhet 13

KAPITTEL VI SÆRREGLER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN TIL HAVS. 14

§ 33 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass, hovedbedrift 14

§ 34 Felles arbeidsmiljøutvalg. 14

§ 35 Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid. 14

§ 36 Minstealder 14

§ 37 Den alminnelige arbeidstiden. 14

§ 38 Planer over arbeidstidsordninger og oppholdsperioder 15

§ 39 Arbeidsfrie perioder 15

§ 40 Pauser 15

§ 41 Overtid. 15

§ 42 Oppholdsperioder 15

§ 43 Nattarbeid. 16

§ 44 Søndagsarbeid. 16

KAPITTEL VII UTFORMING OG UTRUSTING AV INNRETNINGER OG UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN TIL HAVS. 16

§ 45 Utbyggingsløsninger 16

§ 46 Data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv. 16

§ 47 Plassering av innretninger, trasévalg. 17

§ 47a Ankerlegging som kan skade sårbare miljøverdier 17

§ 48 Plikt til å overvåke det ytre miljøet 17

§ 49 Bruk av innretninger 17

§ 50 Sikkerhetsarbeid ved arbeidskonflikter 18

KAPITTEL VIII SIKKERHETSSONER TIL HAVS. 18

§ 51 Forholdet til folkeretten. 18

§ 52 Etablering av sikkerhetssoner 18

§ 53 Etablering av sikkerhetssoner for undervannsinnretninger 18

§ 54 Midlertidig utelukkelses- og fareområde. 18

§ 55 Krav til konsekvensvurderinger med mer 19

§ 56 Opphevelse av sikkerhetssoner 19

§ 57 Overvåking av sikkerhetssoner 19

§ 58 Varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner 19

§ 59 Tiltak mot inntrengende fartøy eller gjenstander 19

§ 60 Merking av sikkerhetssoner 20

§ 61 Kunngjøring av sikkerhetssoner 20

KAPITTEL IX AVSLUTTENDE BESTEMMELSER.. 20

§ 62 Saksbehandling og taushetsplikt 20

§ 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy. 20

§ 64 Observatører 21

§ 65 Opplæring av offentlig ansatte. 21

§ 66 Adgang til å kreve gebyr og sektoravgift 21

§ 67 Tilsynsmyndighet 21

§ 68 Forskrifter 22

§ 69 Enkeltvedtak. 22

§ 70 Unntak. 22

§ 71 Klage. 22

§ 72 Reaksjonsmidler 23

§ 73 Ikrafttredelse. 23

 


 

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-3, 1-4, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-2, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 18-1, 18-5, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 2 siste ledd, § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient­rettig­heter § 1-2 andre ledd, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40, 42 og 52 bokstav b, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 annet ledd, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester §§ 4 og 8, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsopp­gaver §§ 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 2, 10, 12, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygg­het mv. §§ 16, 33. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Endret ved forskrift 2. desember 2011. Endret ved forskrift 24. mai 2013. Endret ved forskrift 17. juni 2016. Endret ved forskrift 15. desember 2017. Sist endret ved forskrift 20. desember 2018.

 

KAPITTEL I
INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1
Formål

Formålet med denne forskriften er å

a)        fremme et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i virksomhet som omfattes av denne forskriften,

b)       oppnå systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle kravene og nå målene som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,

c)        videreutvikle og forbedre nivået for helse, miljø og sikkerhet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 2
Virkeområde

Forskriften gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. § 6 bokstav g, og for annen virksomhet på landanlegg, jf. § 6 bokstav e.

Kapittel VI, VII og VIII i denne forskriften gjelder kun for petroleumsvirksomhet til havs.

Denne forskriften gjelder ikke for Svalbard.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 3
Anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten
til havs

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt drifts­konsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger med utfyllen­de klasseregler som er gitt av en klasseinstitusjon, eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og begrensninger som følger av innret­ningsforskriften § 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal legges til grunn i sin helhet.

Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 4
Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs i henhold til
arbeidsmiljøloven § 1-3 tredje ledd

Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervanns­operasjoner i petroleumsvirk­somhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt særskilte regler.

Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av arbeids­miljøloven er

a)        forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske undersøk­elser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart,

b)       fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds­aktiviteter i petroleums­virksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 5
Enkelte helselovers anvendelse i petroleumsvirksomhet til havs

Følgende lover gjøres gjeldende så langt de passer for petroleumsvirksomhet til havs:

a)        helsepersonelloven av 2. juli 1999 nr. 64,

b)       pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63 med unntak av kapittel 8 om pasient- og brukerombud,

c)        smittevernloven av 5. august 1994 nr. 55,

d)       helse- og sosialberedskapsloven av 23. juni 2000 nr. 56.

Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i med­hold av legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helse- og sosialbered­skapsloven gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 6
Definisjoner

I denne forskriften menes med:

 

a) Den ansvarlige:

Operatør og andre som deltar i virksomhet som er omfattet av denne forskriften, uten å være rettig­hets­haver eller eier av landanlegg.

 

b) Helsemessige forhold:

Forhold som vedrører helsetjeneste, helsemessig beredskap, transport av syke og skadde, hygieniske forhold, drikkevannsforsyning, produksjon og frambud av næringsmidler samt andre forhold av betydning for helse og hygiene. Det omfatter også kvalifikasjonskrav for og opplæring av personell for ivaretakelse av ovennevnte forhold.

 

c) Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen:

Hjemmelslovene og vedtak fattet i medhold av disse innenfor virkeområdet, jf. § 2, og helselovgivning som gjelder etter § 1-5 i petroleumsloven.

 

d) Innretning:

Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt.

 

e) Landanlegg:

Petroleumsanleggene på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya, Nyhamna, Slagentangen og tilknyttede rørledningssystemer, samt reservegasskraftverket på Nyhamna, gasskraftverk i Hammerfest, Skogn og Grenland og tilknyttede rørledningssystemer, herunder de delene av landanlegget som også faller inn under petroleumslovens definisjon av innretning, jf. petroleumsloven § 1-6.

Med rørledningssystemer menes rørledninger for transport av petroleum og andre fluider med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser, korrosjonsbeskyttelsessystemer og annet utstyr.

 

f) Operatør:

Når aktiviteten er underlagt petroleumsloven: den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.

Utenfor petroleumslovens virkeområde: den som på eiers vegne forestår den daglige ledelse av virk­somheten.

 

g) Petroleumsvirksomhet:

All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, ut­vinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.

 

h) Rettighetshaver:

Fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleums­loven eller tidligere lov­givning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse. Er en tillatelse gitt til flere slike personer sammen kan uttrykket rettighetshaver omfatte både rettighetshaverne samlet og den enkelte deltaker.

 

i) Sikkerhetssone:

Et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennom­fart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, det vil si fartøy som ikke inngår i rettighetshaverens petrole­umsvirksomhet eller som ikke er gitt full eller begrenset adgang av myndigheter eller rettighetshavere, deriblant også luftfartøy.

Med mindre Kongen bestemmer noe annet, strekker sonen seg fra havbunnen til maksimalt 500 meter over høyeste punkt på en innretning i vertikalplanet. Horisontalt strekker sonen seg 500 meter ut fra innret­ningens ytterpunkter, der denne til enhver tid befinner seg.

Sonen begrenser ikke aktivitet som er særskilt tillatt etter petroleumsloven eller som er utøvelse av offentlig myndighet.

 

j) Oppholdsperiode:

Med oppholdsperiode som nevnt i denne forskriften kapittel VI, menes det tidsrommet en arbeidstaker oppholder seg i sammenheng på innretninger eller fartøy som omfattes av denne forskriften.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 7
Ansvar etter denne forskriften

Operatøren og andre som deltar i virksomheten er ansvarlig etter denne forskriften. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

I tillegg til de pliktene som rettighetshaverne og eierne av landanlegg har etter enkelte bestemmelser i denne forskriften, er disse ansvarlige for å påse at operatøren etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Arbeidstakerne har plikt til å medvirke jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 og brann- og eksplosjonsvernloven § 25.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 8
Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

De enkelte arbeidsgiverne som samtidig driver virksomhet på samme arbeidsplass, skal samarbeide om å etterleve bestemm­elsene som er gitt i denne forskriften, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd. De skal også informere hverandre og sine egne arbeidstakere om risikoforhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne skal se til at arbeidstakere fra andre virksomheter som utfører arbeid i arbeidsgivernes virksomhet, har fått nødvendig instruksjon i håndtering av sikkerhets- og helserisikoen ved arbeidet.

Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og arbeidsmiljøarbeid og har særlig plikt til å

a)        sørge for at det etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom de ulike gruppene av arbeidstakere på arbeidsplassen,

b)       se til at alle arbeidstakerne er knyttet til et verneombud på arbeidsplassen, og at de gis anledning til å fremme saker for arbeidsmiljøutvalget,

c)        se til at verneombud og verne- og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på arbeidsplassen, og

d)       se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL II
GRUNNLEGGENDE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

§ 9
Bruk av prinsippene i kapittel II

Rettighetshaveren, eieren av landanlegg, operatøren og andre som deltar i virksomheten jf. § 7, er ansvarlig for at prinsippene i dette kapittelet etterleves.

Prinsippene skal også legges til grunn ved myndighetenes håndhevelse av denne forskriften og ut­fyllende forskrifter.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 10
Forsvarlig virksomhet

Virksomheten skal være forsvarlig både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som har betydning for planlegging og gjennomføring av virksomheten når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det skal også tas hensyn til de enkelte virksom­hetenes egenart, stedlige forhold og operasjonelle forutsetninger.

Et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet skal etableres, opprettholdes og videreutvikles.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 11
Prinsipper for risikoreduksjon

Skade eller fare for skade på mennesker, miljø eller materielle verdier skal forhindres eller begrenses i tråd med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder interne krav og akseptkriterier som er av betyd­ning for å oppfylle krav i denne lovgivningen. Utover dette nivået skal risikoen reduseres ytterligere så langt det er mulig.

Ved reduksjon av risiko skal den ansvarlige velge de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løs­ningene som etter en enkeltvis og samlet vurdering av skadepotensialet og nåværende og framtidig bruk gir de beste resultater, så sant kostnadene ikke står i et vesentlig misforhold til den risikoreduksjonen som oppnås.

Dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som redu­serer usikkerheten om virkningen av løsningene.

Faktorer som kan volde skade eller ulempe for mennesker, miljø eller materielle verdier i virksomheten skal erstattes med faktorer som etter en samlet vurdering har mindre potensial for skade eller ulempe.

Vurderinger som nevnt i denne paragrafen skal gjøres i alle faser av virksomheten.

For landanleggene får ikke denne bestemmelsen anvendelse på forvaltningen av det ytre miljøet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 12
Organisasjon og kompetanse

Operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petrole­umsvirksomhet gjennomføres i tråd med regelverket.

Den ansvarlige skal sikre at alle som utfører arbeid for seg i virksomhet som omfattes av denne forskrif­ten, har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre, på en forsvarlig måte.

Petroleumstilsynet kan ved enkeltvedtak eller forskrift kreve endringer i organiseringen av petroleums­virksomhet, deriblant sammensetningen og antallet av personellet.

Første og tredje ledd gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virke­område.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 13
Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anled­ning til å medvirke i saker som har betydning for arbeids­miljøet og sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljø­loven og denne forskriften. Slik medvirk­ning skal ivaretas i de ulike fasene av virksomheten.

For å fremme helse, miljø og sikkerhet, skal det sikres at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anled­ning til å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem som nevnt i denne for­skriften § 17.

Den som enkeltvedtak retter seg mot, skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte gjøres kjent med disse vedtakene.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 14
Bruk av norsk språk

Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Andre språk kan brukes dersom det er nød­vendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og det ikke går på bekostning av sikkerheten.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 15
God helse-, miljø- og sikkerhetskultur

En god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle faser og aktivitetsområder skal fremmes gjennom kontinuerlig arbeid for å redusere risiko og forbedre helse, miljø og sikkerhet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 16
Helsemessige forhold

Helsemessige forhold skal ivaretas på en forsvarlig måte i alle faser av petroleumsvirksomheten til havs.

Den ansvarlige skal sikre en forsvarlig helsetjeneste for alle som oppholder seg på innretninger som deltar i petroleums­virksomheten til havs. Helsetjenesten skal ivareta forebyggende arbeid og yte kurative helsetjenester.

For helsemessige forhold på landanlegg gjelder den generelle helse- og arbeidsmiljølovgivning. For helsemessige forhold på landanlegg for petroleumsvirksomhet gjelder også teknisk og operasjonell forskrift.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL III
STYRING AV VIRKSOMHETEN

§ 17
Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem

Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhets­lovgivningen.

Rettighetshaveren og eieren av landanlegg skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhets­lovgivningen som er rettet mot rettighetshav­ere og eiere av landanlegg.

Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styrings­system.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 18
Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere

Ved kontraktsinngåelsen skal den ansvarlige sikre at entreprenører og leverandører er kvalifisert til å ivareta regelverkets krav til helse, miljø og sikkerhet. Den ansvarlige skal videre følge opp at deltakerne etterlever kravene under gjennomføringen av oppdraget i virksomhet som omfattes av denne forskriften.

Operatøren skal sikre at mangler ved andre deltakeres styring av helse, miljø og sikkerhet blir korrigert og at nødvendige tilpasninger blir gjort mellom eget og andre deltakeres styringssystem for å sikre den nød­vendige helheten.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 19
Verifikasjoner

Den ansvarlige skal ta stilling til behov for og omfang av verifikasjoner, metode for og grad av uavhen­gighet i verifikasjonen for å dokumentere at krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er oppfylt. Når verifikasjoner er besluttet gjennomført, skal slike verifikasjoner utføres i henhold til et helhetlig og entydig verifikasjonsprogram og verifikasjons­grunnlag.

Operatøren skal fastsette verifikasjonsgrunnlaget for den samlede virksomheten etter å ha foretatt en vurdering av omfang av, metoder for og graden av uavhengighet i verifikasjonen. Operatøren skal også fore­ta en samlet vurdering av resultatene fra gjennomførte verifika­sjoner.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL IV
BEREDSKAP

§ 20
Samordning av beredskap til havs

Operatøren skal sikre at beredskapen er samordnet når det brukes flere innretninger eller fartøy sam­tidig.

Operatørens beredskapstiltak skal være egnet til å samordnes med offentlige beredskapsressurser.

Operatøren skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner, inntil eventuelt offentlige instanser overtar dette ansvaret.

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet kan på sine respektive områder fastsette krav om at det skal være stasjonert beredskapsfartøy, deriblant luftfartøy, ved innretninger eller fartøy som deltar i petroleums­virksomheten. Det kan fastsettes krav til de funksjonene som beredskapsfartøy skal kunne ivareta.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 21
Samarbeid om beredska
p til havs

Operatøren skal samarbeide med operatører i andre utvinnings­tillatelser for å sikre nødvendig beredskap på områdene helse, miljø og sikkerhet. Når særlige grunner tilsier det, kan Petroleumstilsynet og Miljødirek­toratet gi pålegg om og fastsette vilkår for slikt samarbeid, deriblant gi pålegg om at finansi­eringen skal være et kollektivt ansvar.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 22
Beredskap på landanlegg

Operatøren skal etablere og til enhver tid opprettholde effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner. Beredskapen skal være samordnet og egnet til å bli samordnet med offentlige bered­skapsressurser.

Operatører som har nabovirksomheter og -anlegg som innen et geografisk avgrenset område som også håndterer farlig stoff, skal aktivt bidra til utveksling av informasjon slik at de berørte til enhver tid har full oversikt over de mengder farlig stoff som håndteres. Operatører skal aktivt bidra til å samordne tiltak slik at sikkerhet, herunder beredskap, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, kan Arbeids- og sosialdepartementet bestemme at andre skal stille nødvendige beredskapsmessige ressurser til rådighet for rettighetshavers eller eier av land­anleggets regning, og departementet kan for rettighetshavers eller eier av landanleggets regning også iverk­sette tiltak for å skaffe nødvendige tilleggsressurser på annen måte.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL V
MATERIALE OG OPPLYSNINGER

§ 23
Generelle krav til materiale og opplysninger

Den ansvarlige skal utarbeide og oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendig for å kunne sikre og dokumentere at virksomheten planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte. Den ansvarlige skal sikre at det kan skaffes til veie dokumentasjon på at krav fastsatt i og i medhold av denne forskriften og utfyllende forskrifter, er oppfylt. Den ansvarlige skal fastsette kriterier for hva som er nødvendig dokumenta­sjon. Omfanget av dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens egenart og den aktiviteten som gjen­nomføres.

Slikt materiale og slike opplysninger som nevnt i første ledd skal gjøres vederlagsfritt tilgjengelig i Norge for myndigheter som nevnt i denne forskriften § 67.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 24
Bruk av anerkjente normer

Når den ansvarlige bruker en norm som anbefales i veiledningen til en forskrifts­bestemmelse som en måte å oppfylle forskriftens krav på innen helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet, kan den ansvarlige normalt legge til grunn at forskriftens krav er oppfylt.

Ved bruk av andre løsninger enn de som anbefales i veiledningen til en forskrifts­bestemmelse, skal den ansvarlige kunne dokumentere at den valgte løsningen oppfyller forskriftens krav. Kombinasjoner av deler av normer skal unngås, hvis ikke den ansvarlige kan dokumentere at en oppnår et tilsvarende nivå for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet som det forskriftens krav angir.

Eksisterende dokumentasjon, deriblant maritime sertifikater som er utstedt av norsk eller fremmed flaggstatsmyndighet, kan legges til grunn for å dokumentere oppfylling av krav som er gitt i eller i medhold av denne forskriften.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 25
Søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs

Petroleumstilsynet utsteder samsvarsuttalelse for følgende flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister: boreinnretninger, boliginnretninger, innretninger for produksjon, lagring og avskip­ning, innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning samt brønnintervensjonsinnretninger. Sam­svarsuttalelsen utstedes etter søknad fra den som står for driften av en slik innretning uten å være operatør.

Søknaden skal inneholde opplysninger om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og relevante styringssystem, og en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillits­valgte. Samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbare innretninger, jf. § 29.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 26
Dokumentasjon i tidlig fase

Når det besluttes å starte planlegging av en leteboringsaktivitet, skal Petroleumstilsynet informeres om tidspunktet for igangsettelse av planarbeidet. Planene skal dokumentere hvordan arbeidet organiseres, styres og utføres, samt opplysninger om den kompetansen som kreves for å utføre arbeidet.

Når det besluttes å utarbeide planer med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal Petroleumstilsynet informeres om tidspunktet for igangsettelse av planarbeidet. Planene skal dokumentere hvordan arbeidet organiseres, styres og utføres, samt opplysninger om den kompetansen som kreves for å utføre arbeidet.

Dersom det med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3 planlegges å bruke helt eller delvis ferdigprosjektert eller ferdigfabrikkert innretning for å gjennomføre petroleumsvirk­somheten, skal det i tillegg til dokumentasjon som nevnt i andre ledd gjøres rede for hvilke aktiviteter som settes i verk for å kvalifisere innretningen for bruk i denne virksomheten.

Dokumentasjon av planene som nevnt i denne paragrafens første og andre ledd skal være tilgjengelig og kunne forelegges Petroleumstilsynet ved behov.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 27
Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet i plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster og plan for anlegg og drift (PAD) av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum

1.    Felles bestemmelser

Planer som rettighetshaveren skal utarbeide etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal inne­holde en overordnet redegjørelse for forhold ved den valgte utvinningsstrategien og utbyggingsløsningen. Planene skal sendes til Olje- og energi­departe­mentet og Arbeids- og sosialdepartementet med kopi til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.

Dokumentasjonen som nevnt i første ledd, skal tilpasses utbyggingens eller prosjektets omfang. Rede­gjørelsen i utbyggingsdelen skal omfatte

a)        målene for helse, miljø og sikkerhet og akseptkriteriene for risiko,

b)       organisering av prosjektet og prosjektets styringssystemer,

c)        operatørens håndtering av grenseflatene mellom deltakerne i utbyggingen og koordineringen og oppføl­gingen av deltakernes aktiviteter,

d)       forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet ved eventuell samordning av petroleumsvirk­somhet,

e)        framdriften i prosjektet,

f)        program for kvalifisering av ny teknologi,

g)       en plan for utføring og oppfølging av analyser,

h)       en oversikt over fag- eller områdespesifikke dokumenter som kan utdype beskrivelsen i planene,

i)         en oversikt over standarder og spesifikasjoner som skal gjelde for utbyggingen,

j)         kravene til drift og vedlikehold,

k)       planer for helsetjeneste, herunder forebyggende helsetjeneste og kurative tjenester, hygiene og helse­messig beredskap,

l)         andre forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet.

 

2.    Petroleumsvirksomhet på land

I tillegg til dokumentasjonen som nevnt i nr. 1, skal redegjørelsen i utbyggingsdelen av PUD og PAD omfatte

a)        beskrivelse av lokalisering og arealdisponerings-/situasjonsplan,

b)       forslag til areal med rådighetsbegrensning og vurdering av behovet for reguleringsplan eller endring i eksisterende reguleringsplan,

c)        opplysninger om hvilke tillatelser og lignende som det er søkt om etter gjeldende lovgivning ellers.

 

3.    Petroleumsvirksomhet til havs

I tillegg til dokumentasjonen som nevnt i nr. 1, skal redegjørelsen i utbyggingsdelen av PUD og PAD omfatte

a)        hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter for utvinningsbrønner,

b)       en vurdering av utbyggingsløsninger med hensyn til bruk av bemannede undervannsoperasjoner i alle faser av petroleumsvirksomheten,

c)        sikkerhetssonene ved utbygging og drift av petroleumsforekomstene,

d)       hvordan innretningen kan disponeres ved avslutningen av petroleums­virksomheten,

Dersom det etter petroleumsloven § 4-2 eller § 4-3 søkes om fritak fra krav om planer som nevnt i første ledd, skal hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter som nevnt i nr. 3 bokstav a, legges ved.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 28
Søknad om tillatelse til utbygging av ny virksomhet på land

Den som vil etablere landanlegg eller deler av slike som ikke omfattes av planer som nevnt i § 27, skal søke Petroleumstilsynet om tillatelse.

Søknaden skal gi opplysninger som tilsvarer det som kreves i § 27, for landanlegg.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 29
Søknad om samtykke

Petroleumstilsynet kan bestemme i forskrift eller ved enkeltvedtak at operatøren skal innhente samtykke fra Petroleumstilsynet før visse aktiviteter settes i gang, deriblant gi bestemmelser om dokumentasjonen som skal følge med søknad om samtykke. Petroleumstilsynet kan ved enkeltvedtak avgrense samtykket til å gjel­de enkelte trinn eller faser.

For å ivareta sikkerheten i petroleums­virksomheten til havs, kan Petroleumstilsynet bestemme i forskrift eller ved enkeltvedtak at operatøren skal innhente samtykke før bruk eller fjerning av et fartøy.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 30
Avslutningsplan

Planen som rettighetshaveren skal utarbeide etter petroleumsloven § 5-1, skal sendes til Olje- og energi­departementet og Arbeids- og sosialdepartementet med kopi til Oljedirekto­ratet og Petroleumstilsynet.

I tillegg til dokumentasjon som nevnt i forskrift til petroleumsloven § 44, skal planen inneholde en be­skrivelse av

a)        risikoen under og etter en eventuell fjerning,

b)       metoder som planlegges nyttet ved en eventuell fjerning, deriblant reflyting av strukturen,

c)        analyser som planlegges utført,

d)       operasjoner som planlegges nyttet ved en eventuell fjerning,

e)        konsekvenser av en eventuell fjerning for tilstøtende felt og innretninger,

f)        andre forhold som er av betydning for en forsvarlig gjennomføring,

g)       eventuelle tiltak for å motvirke forurensning jf. forurensningsloven § 20.

Paragrafen gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 31
Opphør av virksomhet på landanlegg

Når det besluttes at driften av landanlegg eller deler av disse som ikke omfattes av en avslutningsplan, skal opphøre, skal den ansvarlige i god tid informere Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet om opphør.

Petroleumstilsynet kan i forbindelse med opphør stille vilkår som sikrer at opphøret skjer på en forsvar­lig måte.

Miljødirektoratet kan kreve at eventuelle tiltak for å motvirke mulig framtidig forurensning, jf. forurens­ningsloven § 20, beskrives.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 32
Offentlig tilgjengelige opplysninger om sikkerhet

Petroleumstilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak bestemme at den ansvarlige skal gjøre offentlig tilgjengelig opplysninger som er av betydning for sikkerheten, herunder når og hvordan slik offentliggjøring skal skje.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL VI
SÆRREGLER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN
TIL HAVS

§ 33
Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass, hovedbedrift

Operatøren er hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd.

Operatøren og den som står for driften av en innretning eller for en bemannet undervannsoperasjon som blir utført fra fartøy eller innretninger, kan likevel avtale hvem som skal regnes som hovedbedrift.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 34
Felles arbeidsmiljøutvalg

Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Petroleumstilsynet bestemme at det skal opprettes felles arbeids­miljøutvalg. Slike felles arbeidsmiljøutvalg får plikter og rettigheter som andre arbeidsmiljøutvalg etter arbeidsmiljøloven og forskrifter som er fastsatt i medhold av den.

Årsrapport fra den enkelte arbeidsgiverens arbeidsmiljøutvalg og fra felles arbeidsmiljøutvalg skal sendes Petroleumstilsynet på forespørsel.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 35
Det ansvarlige verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

Det ansvarlige verneombudet kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6-3 kreve at en arbeidsoperasjon eller arbeidsprosess blir stanset av den som er ansvarlig for operasjonen eller prosessen. Stansingen skal gjennomføres straks dersom verneombudet ikke godtar at det settes i verk andre tiltak.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 36
Minstealder

Arbeidstakere som deltar i petroleumsvirksomheten til havs etter denne forskriften, skal ha fylt 18 år når de tiltrer arbeidet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 37
Den alminnelige arbeidstiden

Arbeidsmiljøloven § 10-4 første, andre, fjerde og femte ledd og § 10-5 gjelder ikke på denne forskrif­tens område. Arbeidsmiljøloven § 10-4 tredje ledd gjelder bare for arbeidstakere som har vaktplikt etter av­tale, instruks og liknende.

Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige tolv timer i døgnet og 36 timer i uken i gjennomsnitt i løpet av en periode på høyst ett år. For arbeidstakere som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet i gjennomsnitt i løpet av en periode på ett år.

Arbeids- og sosialdepartementet kan bestemme at arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd, også skal gjelde for arbeidstakersammenslutninger som ikke har innstillingsrett, men som organiserer arbeidstakere i flere virksomheter, og som ikke har et avgrenset geografisk virkefelt.

For arbeidstakere på flyttbare innretninger som er registrert i fremmed stats skipsregister, kan Arbeids- og sosialdepartementet vedta at bestemmelser om arbeidstid som er fastsatt i tariffavtaler for sammenlignbar virksomhet i medhold av arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd eller forrige ledd, skal gjelde tilsvarende.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 38
Planer over arbeidstidsordninger og oppholdsperioder

Arbeidsmiljøloven § 10-3 første punktum gjelder ikke på denne forskriftens område.

Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal sikre at det er utarbeidet planer over de arbeidstidsordningene og oppholdsperiodene som skal nyttes, både for egne arbeidstakere og for arbeidstak­ere hos entreprenører og underentreprenører.

Arbeidstakerne skal informeres om disse planene tidligst mulig, og senest ved ankomsten til innretnin­gen.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 39
Arbeidsfrie perioder

Arbeidsmiljøloven § 10-8 gjelder ikke på denne forskriftens område.

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av ett døgn. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. Den arbeidsfrie perioden kan reduseres til 8 timer dersom arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Den arbeidsfrie perioden mellom to oppholdsperioder skal ha en sammenhengende varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden.

Den tiden som brukes til reiser til og fra arbeidsstedet ved begynnelsen eller slutten av hver arbeids- eller oppholdsperiode, skal ikke regnes som arbeidstid. Reisetid til og fra boligkvarter kan likevel ikke med­føre at kravet til 8 timers hvile i andre ledd reduseres.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 40
Pauser

Arbeidsmiljøloven § 10-9 første ledd, andre og tredje punktum gjelder ikke på denne forskriftens om­råde.

Hvilepauser skal være på minst en halv time dersom arbeidstiden er minst åtte timer i døgnet, og én time når arbeidstiden er tolv timer i døgnet. Hvilepauser skal regnes som arbeidstid.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 41
Overtid

Arbeidsmiljøloven § 10-6 fjerde til og med niende ledd gjelder ikke på denne forskriftens område.

Den samlede arbeidstiden, medregnet overtid, skal ikke overstige 16 timer i døgnet. Overtiden skal ikke overstige 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om overtid på opptil 300 timer innenfor en periode på 52 uker for den enkelte arbeidstaker­en.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 42
Oppholdsperioder

Oppholdsperioden skal ikke overskride 14 døgn.

Ved særlige og tidsavgrensede behov, kan arbeidsgiveren utvide oppholdsperioden med opp til sju døgn for en enkelt periode, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Når vilkårene som nevnt i andre ledd er til stede, kan Petroleumstilsynet fatte vedtak om å utvide opp­holdsperioden utover sju døgn.

For arbeidstakere med særskilte kvalifikasjoner kan Petroleumstilsynet etter søknad godkjenne opp­holdsperioder som overskrider 14 døgn i særlige tilfeller. En uttalelse fra det aktuelle arbeidsmiljøutvalget skal følge søknaden.

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra utvidet oppholdsperiode på samme vilkår som er fastsatt i ar­beidsmiljøloven § 10-6 tiende ledd.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 43
Nattarbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-11 gjelder ikke på denne forskriftens område.

Arbeid mellom kl. 23.00 og kl. 06.00 eller mellom kl. 00.00 og kl. 07.00 er nattarbeid.

Nattarbeid er tillatt når

a)        det er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner

b)       helse -, miljø- og sikkerhetsrisikoen reduseres dersom arbeidet utføres om natten eller

c)        driften på innretningen er stengt og arbeidet ikke innebærer en særlig risiko.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før det iverksettes.

Arbeidstiden for arbeidstaker som arbeider mer enn tre timer om natten, skal ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belast­ninger. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at bestemmelsene i forrige punktum skal fravikes. Arbeidstakerne skal i så fall sikres tilsvarende kom­penserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder også for arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 44
Søndagsarbeid

Arbeidsmiljøloven § 10-10 gjelder ikke på denne forskriftens område.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL VII
UTFORMING OG UTRUSTING AV INNRETNINGER OG UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN TIL HAVS

§ 45
Utbyggingsløsninger

De enkelte innretningene som inngår i en utbyggingsløsning skal utformes, pro­sjekteres og bygges for å kunne plasseres, brukes og eventuelt fjernes på en forsvarlig måte. Det samme gjelder for anlegg og annet utstyr som er nødvendig for å utføre bemannede undervanns­operasjoner fra fartøy.

Undervannsinnretninger og rørledningssystemer skal i tillegg utformes og installeres slik at innretning­ene kan tåle mekanisk skade som skyldes annen aktivitet, og slik at de ikke påfører fiskeredskaper skade eller hindrer fiskeriaktivitet i urimelig grad.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 46
Data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv

Petroleumsvirksomheten skal baseres på representative data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv. Dersom slike data ikke er tilgjengelig, skal det settes i verk innsamling av slike data, slik at de nødvendige dataene er tilgjengelig for planlegging og gjennomføring av petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak stille krav om innsamling, behandling og rapportering av slike data ved bruk av innretninger.

Petroleumstilsynet kan i forskrift gi bestemmelser om utplassering av instrumenter for registrering av data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv som kan ha betydning for å sikre eller verifisere en sikker­hetsmessig forsvarlig gjennom­føring av petroleumsvirksom­heten.

Petroleumstilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak pålegge rettighetshaveren å bekoste instrumen­tering som nevnt i andre ledd, herunder vedlikehold, og arbeid ved registrering, bearbeiding og rapportering av innsamlede data.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 47
Plassering av innretninger, trasévalg

Innretninger, deriblant brønner, skal plasseres i sikker avstand fra andre innretninger og fra objekter som fyr, sjømerker, kabler, rørledninger og særlig sårbare miljøverdier og lignende, slik at de ikke utgjør en uak­septabel risiko for andre innretninger, annen virksomhet eller det ytre miljøet.

Ved kryssing av andre rør­led­ninger, kabler eller ledninger av enhver art, skal framgangs­måten avtales med eierne i hvert enkelt tilfelle.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 47a
Ankerlegging som kan skade sårbare miljøverdier

Ved legging av ankere og ankerliner som kan gi mekanisk skade på sårbare miljøverdier, skal oppan­kring gjennomføres slik at skade minimeres. Ved ankerlegging skal det tas hensyn til innretningens mulighet til forhaling.

Operatøren skal i det enkelte tilfelle vurdere hva som er tilstrekkelig avstand mellom sårbare miljøver­dier av betydning og ankre og ankerliner, og gjennomføre risikoreduserende tiltak for å hindre skade på miljøverdiene.

Ankerleggingsoperasjoner skal overvåkes for å sikre at ankerlegging utføres med minst mulig skade på sårbare miljøverdier.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 48
Plikt til å overvåke det ytre miljøet

For å sikre at beslutningsgrunnlaget og kunnskapen om det marine miljøet er tilstrekkelig for å opprett­holde en akseptabel miljøtilstand, skal operatøren gjennomføre overvåking av det ytre miljøet. Det skal fram­skaffes tilstrekkelig informasjon til at forurensning som skyldes egen virksomhet blir oppdaget, kartlagt og vurdert, og at nødvendige tiltak blir iverksatt snarest mulig.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 49
Bruk av innretninger

Innretninger skal være klargjort for planlagt bruk og skal brukes og eventuelt fjernes på en forsvarlig måte, i samsvar med forutset­ningene for bruk som er lagt til grunn ved utforming, prosjektering og bygging.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 50
Sikkerhetsarbeid ved arbeidskonflikter

Ved arbeidskonflikter skal den ansvarlige sette i verk nødvendige tiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Arbeidsgiver og arbeidstakerne i det enkelte selskap skal på forhånd inngå avtale om sikkerhetsarbeid ved en arbeidskonflikt. Avtalene skal inneholde:

a)        Nedkjøringsavtale: Hvordan aktiviteter avvikles og brønner sikres i henhold til gjeldende brønnprogram, og hvilke funksjoner og stillinger som inngår i dette arbeidet.

b)       Avtale om sikkerhetsbemanning: Hvilke funksjoner og stillinger som inngår i sikkerhetsarbeid etter at nedstenging er gjennomført og avsluttet, og hva sikkerhetsbemanningen skal gjøre.

Arbeidstakerne skal delta i nødvendig sikkerhetsarbeid etter avtale før en arbeidsstans settes i verk.

Sikkerhetsbemanningen skal gå fram av bemanningsplanen for innretningen.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL VIII
SIKKERHETSSONER
TIL HAVS

§ 51
Forholdet til folkeretten

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder med de begrensningene som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 52
Etablering av sikkerhetssoner

Rundt og over innretninger, unntatt undervannsinnretninger, rørledninger og kabler, skal det være sik­kerhetssone, med mindre Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter annet.

Dersom operatøren anser det unødvendig å etablere sikkerhetssone ut fra en sikkerhetsmessig vurdering, skal søknad om at slik sone ikke etableres, sendes departementet senest samtidig med plan for utbygging og drift av forekomsten, jf. § 27.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 53
Etablering av sikkerhetssoner for undervannsinnretninger

Arbeids- og sosialdepartementet kan opprette sikkerhetssoner rundt og over undervannsinnretninger med unntak av rørledninger og kabler.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 54
Midlertidig utelukkelses- og fareområde

I fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre personskade eller tap av menneskeliv, alvorlig foru­ren­sing, stor materiell skade eller vesentlig produksjonsstans, kan Arbeids- og sosialdepartementet etablere mid­lertidige utelukkelses- eller fareområder, i den utstrekning det anses nødvendig for å hindre eller begrense de nevnte skadevirkningene.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 55
Krav til konsekvensvurderinger med mer

Før det fattes vedtak etter § 53 eller § 54, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interessene som blir berørt. Ved denne avveiningen skal det blant annet legges vekt på hvilke konsekvenser opprettelse av, endringer i eller opphør av slike soner, kan ha for gjennomføring av petroleumsvirksomheten og annen virksomhet. Det skal videre vurderes og klargjøres hvilke restriksjoner som vil gjelde i sikkerhetssonen.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 56
Opphevelse av sikkerhetssoner

Etablerte sikkerhetssoner skal oppheves når vilkårene for opprettelsen ikke lenger er til stede, eller når tidsperioden for sonene er utløpt.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 57
Overvåking av sikkerhetssoner

Operatøren skal overvåke all aktivitet i sikkerhetssoner. Operatøren skal også følge med i det som skjer utenfor sonene når slik aktivitet kan medføre fare for sikkerheten i petroleumsvirksomheten.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 58
Varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner

Operatøren skal varsle fartøy som er i ferd med å trenge inn i en sikkerhetssone når det ikke har rett til å gå inn i et slikt område. Operatøren skal også varsle fartøy utenfor en sikkerhets­sone dersom fartøyene kan utgjøre en fare for sikkerheten i petroleums­virksomheten.

Dersom en gjenstand kan true sikkerheten i petroleumsvirksomheten, skal operatøren varsle den som har ansvaret for gjenstanden dersom det er mulig.

Operatøren skal varsle Hovedredningssentralen og Petroleumstilsynet om situasjoner som nevnt i første og andre ledd, og som kan medføre alvorlig fare for sikkerheten i petroleumsvirksomheten. Arbeids- og so­sialdepartementet kan fastsette varslingsrutiner.

Operatøren skal i tillegg melde krenking av sikkerhetssoner til rette politimyndighet og til Petroleumstil­synet etter rutiner som fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 59
Tiltak mot inntrengende fartøy eller gjenstander

Ved krenking av sikkerhetssoner og i faresituasjoner som nevnt i § 58, skal operatøren avvise fartøy eller gjenstander så langt dette er mulig og forsvarlig. Avvisningen kan bestå i tilrettevisning eller bortvis­ning.

Dersom sikkerhetssoner krenkes av fartøy eller gjenstander, og krenkingen medfører alvorlig fare for sikkerheten i petroleumsvirksomheten, kan avvisningen bestå i fysiske tiltak. Tilsvarende gjelder hvis fartøy eller gjenstander utenfor sikkerhetssoner medfører slik fare, og operatøren først har gitt varsel som nevnt i § 58.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 60
Merking av sikkerhetssoner

Sikkerhetssoner som opprettes skal bare merkes dersom operatøren eller Arbeids- og sosialdepartemen­tet finner det nødvendig. En eventuell merking skal være etter internasjonale merkeregler.

Arbeids- og sosialdepartementet kan kreve endring av merking.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 61
Kunngjøring av sikkerhetssoner

I god tid før en sikkerhetssone etableres, skal operatøren sikre nødvendig kunngjøring. Kunngjøringen skal blant annet stå i "Etterretninger for sjøfarende" og i fiskeripressen og være etter rutiner som er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om sikkerhetssonen og de forbudene eller begrensningene som gjelder for den. Sonens posisjon, utstrekning og varighet, samt eventuell merking og andre nødvendige opplysninger skal også oppgis.

Opphevelse av en sikkerhetssone skal kunngjøres på tilsvarende måte.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

KAPITTEL IX
AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 62
Sa
ksbehandling og taushetsplikt

Denne paragrafen gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsvirksomhet til havs.

Reglene i forvaltningsloven § 18 første ledd, kommer ikke til anvendelse ved søknad om utvinnings­tillatelse.

Opplysninger av enhver art som meddeles myndighetene i forbindelse med søknad om utvinningstil­latelse, skal være underlagt taushetsplikt inntil utvinningstillatelsene til de aktuelle områder er tildelt. Der­etter skal opplysningene være underlagt taushetsplikt i den utstrekning dette følger av forvaltningsloven i et tidsrom av 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 c tredje ledd.

For opplysninger om geologiske, reservoartekniske og produksjonstekniske forhold i rapporter eller annet materiale som sendes offentlige myndigheter gjelder bestemmelser om taushetsplikt i forskrift til petro­leumsloven § 85 tredje og fjerde ledd.

For øvrig kommer bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f til anvendelse for forvaltningsorganer som mottar eller behandler opplysninger eller materiale om petroleumsvirksomhet, dog slik at taushetsplikt bortfaller etter 20 år, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og § 13 c tredje ledd.

Bestemmelsene i denne paragrafen er ikke til hinder for at departementet gir generelle uttalelser om virksomheten, og heller ikke for utveksling av informasjon som forutsatt i enhetsregisterloven kapittel 6.

Bestemmelsen i denne paragrafen er heller ikke til hinder for utveksling av informasjon med Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 63
Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy

Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgs­departementet, Helsedirektoratet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet eller annen myndighet som Petroleumstilsynet bestemmer, skal ha adgang til innretninger og fartøy for petroleumsvirksomhet til enhver tid, samt til materiale og opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tilsynsvirksomhet, og ha rett til å delta i undersøkelser. Representanter for myndighetene har rett til å oppholde seg på innretninger og fartøy så lenge det er nødvendig.

Operatøren skal sørge for transport av representanter for myndighetene til og fra fartøy og innretninger til havs, samt for opphold om bord.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 64
Observatører

Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Petroleumstilsynet skal kunne delta som observa­tører i samarbeidsorganer som opprettes i henhold til avtaler som nevnt i petroleumsloven § 3-3, av hensyn til samordnet virksomhet som nevnt i petroleumsloven § 4-7 og i eventuelle samarbeidsorganer som oppret­tes i forbindelse med anlegg og drift av innretninger som nevnt i petroleumsloven § 4-3.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 65
Opplæring av offentlig ansatte

Arbeids- og sosialdepartementet kan pålegge rettighetshaveren å stå for opplæring av ansatte i Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet eller annen norsk myndighet. Opplæringen skal skje etter nærmere avtale.

Arbeids- og sosialdepartementet kan pålegge rettighetshaveren å sørge for at lærere som underviser i petroleumstilknyttede fag ved norske undervisnings­institu­sjoner, får hospitere ved rettighetshaverens kon­torer, anlegg og innretninger.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 66
Adgang til å kreve gebyr og sektoravgift

Forskrift av 8. januar 2013 nr. 16 om adgang til å kreve gebyr og sektoravgift for tilsyn og annen opp­følging med arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten gjelder på denne forskriftens virkeom­råde.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 67
Tilsynsmyndighet

Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn, Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet eller den disse gir myndighet, fører tilsyn på sine respektive ansvarsområder med at de krav­ene som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.

Petroleumstilsynet fører tilsyn med systemet for styring som etableres etter denne forskriften og fatter de vedtakene som er nød­vendige for å gjennomføre bestemmelser om krav til de administrative delene av styrings­systemene som er gitt i denne forskriften eller i utfyllende forskrifter, med de begrensninger som følger av denne paragrafens tredje ledd. Dette gjøres i samarbeid med Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn, Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet eller den disse gir myndighet på deres ansvars­områder.

For landanleggene som nevnt i § 6 bokstav e, fører likevel Miljødirektoratet og Direktoratet for stråle­vern og atomsikkerhet tilsyn med styringssystemet på forurensningslovens område.

Petroleumstilsynet kan gjøre unntak fra krav til styringssystem som er gitt i denne forskriften eller utfyl­lende forskrifter for petroleumsvirksomhet til havs.

For virksomhet på landanlegg kan de respektive myndighetene for sine områder gjøre unntak fra krav til styringssystem.

Tilsynsmyndighetene kan på sine respektive myndighetsområder pålegge operatøren å få gjennomført, eller eventuelt selv å gjennomføre verifikasjoner, jf. § 19.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 68
Forskrifter

Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan på sine respektive ansvars­områder gi de forskriftene som er nødvendige for å utfylle denne forskriften, blant annet bestemmelser om

a)        styring av petroleumsvirksomheten med mer, herunder innhold i, oppfølging av og videreutvikling av styringssystem; materiale og opplysninger, blant annet bestemmelser om innhold, omfang, type, format og tidspunkt for innsending eller tilgjengelighet,

b)       utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten,

c)        utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten, og

d)       utforming og utrusting av landanlegg og utføring av aktiviteter på landanlegg.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 69
Enkeltvedtak

Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 67 eller den de gir myndighet kan fatte de enkeltved­takene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser som er gitt i denne forskriften og utfyllende forskrifter, med de presiseringene som går fram av § 67.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 70
Unntak

Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, tilsynsmyndighetene som nevnt i § 67 eller den de gir myndighet kan gjøre unntak fra bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskriften på sine respektive ansvarsområder når det foreligger særlige forhold, med de presiseringene som går fram av denne forskriften § 67.

Dersom unntaket kan ha betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet, skal en uttalelse fra arbeidstaker­nes tillitsvalgte legges ved søknaden om unntak.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 71
Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskriften, som er fattet av departementene som første instans, kan påklages til Kongen.

Enkeltvedtak som er fattet av Petroleumstilsynet i medhold av denne forskriften, kan påklages til Ar­beids- og sosialdepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Miljødirektoratet, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Enkeltvedtak som er fattet av Helsedirektoratet eller den det gir myndighet, kan på­klag­es til henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet. Enkeltvedtak som er fattet av Statens helsetilsyn eller den det gir myndighet, kan påklages til henholdsvis Helse- og omsorgsdeparte­mentet eller Statens helsetilsyn. Enkeltvedtak som er fattet av Mattilsynet eller den det gir myndighet, kan påklages til overordnet organ i Mattilsynet i henhold til matloven § 23. Enkeltvedtak etter forurensnings­loven som er fattet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, kan påklages til Klima- og mijødepartementet.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 72
Reaksjonsmidler

Bestemmelser om straff og andre reaksjonsmidler som går fram av helse-, miljø- og sikkerhetslov­giv­ningen gjelder ved brudd på krav som er gitt i og i medhold av denne forskriften og utfyllende forskrifter.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger

 

§ 73
Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petro­le­umsvirksomheten (rammeforskriften) og midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Enkeltvedtak truffet i medhold av disse forskrifter gjelder fortsatt.

 

Til veiledningen            Til fortolkninger