Gå til hovedinnhold

Rapporter fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - 2009

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter. Årets rapportering er den tiende i rekken.


Om årets kartlegging:
En rekke data relatert til storulykkerisiko, barrierer, alvorlige personskader og utvalgte arbeidsmiljøfaktorer er samlet inn og analysert.

Som del av årets kartlegging er det gjennomført en omfattende spørreskjemaundersøkelse og en kvalitativ undersøkelse for å sette søkelys på noen aspekter relatert til rammebetingelser og deres betydning for HMS.

Hyperlenker til delkapitler
For å bidra til enklere tilgang til relevant informasjon om tema som behandles i de respektive rapportene, er det i tabellen under laget direktelenker til relevante kapitler i de tre RNNP-rapportene:

Tema Sammendrag
sokkel
 
Hovedrapport
sokkel
  Landrapport
Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2  Kapittel 0  
 Kapittel 0
 
Metode  Kapittel 3  Kapittel 2
 Kapittel 2
 
Datagrunnlag            -   Kapittel 3
 Kapittel 3
 
Resultater etter tema:      
Spørreskjema-undersøkelsen  Kapittel 5  Kapittel 4  
 Kapittel 4
 
Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 Kapittel 6   Kapittel 5
         -
 

Risikoindikatorer
- Storulykke
(inkl. hydrokarbonlekkasjer, branner, konstruksjonsskader etc)

 Kapittel 7  Kapittel 6
 Kapittel 5
 

Risikoindikatorer
- Barrierer mot storulykke
 
 Kapittel 8   Kapittel 7
 Kapittel 5.3
 
 Alvorlige personskader  Kapittel 9  Kapittel 8
 Kapittel 6
 

Risikoindikatorer
- Arbeidsmiljøfaktorer
(Støy, kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi)
 Kapittel 10   Kapittel 9


  Kapittel 7
 


Andre indikatorer
(Fallende gjenstand, skade på undervannsutstyr forårsaket av fiskeredskaper, evakuering, mann over bord, full strømsvikt, dykkerulykke, H2S-utslipp)
 Kapittel 12   Kapittel 11  

Kvalitative indikatorer og vurderinger: Rammebetingelsers betydning for HMS
 
 Kapittel 11  Kapittel 10  Kapittel 8
Sammenstillinger:      
 Oversikt figurer  Side 2  Side 16    Side 15
 Oversikt tabeller    Side 15  Side 15
 Aktivitetsnivå 2009  Kapittel 3.3  Vedlegg A  Vedlegg A