Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets årsberetning for 2010

Faktadelen omtaler viktige resultater av Petroleumstilsynets virksomhet i 2010.


Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2010. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen "Sikkerhet – status og signaler 2010-2011", som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året som gikk, og som gir signaler om hva vi ser som de største utfordringene framover.

Faktadelen formidler informasjon om faktiske forhold omkring vår virksomhet i 2010. Dette omfatter hvilke prioriteringer vi har lagt til grunn for vår tilsynsvirksomhet og øvrig arbeid.

Den årlige rapporten "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet", som foreligger som en fullstendig rapport og i en sammendragsversjon, gir en omfattende oversikt over hendelser, ulykker og skader i 2010. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over det samlede risikobildet i virksomheten og utviklingen av dette.

Vi håper disse publikasjonene sett i sammenheng gir et godt samlet bilde av de sikkerhets-messige utfordringene i petroleumsvirksomheten i Norge, hvilket ansvar som hviler på aktørene i virksomheten, og hvordan vi som tilsynsmyndighet følger opp hvordan industrien ivaretar dette ansvaret.