Gå til hovedinnhold

Ny Ptil-publikasjon: Sikkerhet – status og signaler 2009 - 2010

Petroleumstilsynet (Ptil) lanserer publikasjonen "Sikkerhet – status og signaler 2009 – 2010”, som belyser sentrale HMS-utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge.


Omslag til publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2009 - 2010"
Sikkerhet – status og signaler 2009 – 2010 (PDF - 4 MB)

For bestilling av publikasjoner (gratis):
- E-post: bibliotek@ptil.no  
- Telefon: 51 87 60 53

Andre Ptil-publikasjoner

De siste årene har Ptil valgt å utgi en årsberetning i magasinform, "Sikkerhet – status og signaler". Publikasjonen foreligger både elektronisk og som trykksak. Målgruppene for stoffet er samfunnet generelt og næringen spesielt.

Årets publikasjon ble lansert på et informasjonsmøte med industri og presse til stede 10. februar.

Ambisjonen ligger i trykksakens navn: Artiklene oppsummerer året som er omme og setter søkelys på industriens viktigste sikkerhetsutfordringer.

Denne gang er publikasjonen todelt. Første del omhandler våre fem hovedprioriteringer for 2009; ledelse og storulykkesrisiko, forebyging av miljøskader, teknisk og operasjonell sikkerhet, risikoutsatte grupper og sikker levetidsforlengelse. Mål og ambisjoner for 2010 inngår i denne delen.

Del 2 tar for seg flere andre sentrale temaer som har vært og er sentrale for Ptil.

Publikasjonen bør ses i sammenheng med to andre Ptil-produkter: Omkring 20. april hvert år utgir Ptil faktadelen av årsberetningen i elektronisk form. Dette er en mer formell oppsummering av foregående år, med tall og grafikk. På samme tid offentliggjøres resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet).

Se lenker og informasjon i høyre spalte for nedlasting, bestilling etc.