Gå til hovedinnhold

Prosjekter - kunnskapsutvikling

Petroleumstilsynet arbeider med en rekke prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene.


Økende aktivitet i nordområdene, knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset det siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har Ptil sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi identifiserte derfor flere områder der vi selv ville sette i gang prosjekter for kunnskapsinnhenting. Vi har mottatt 20 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet og 10 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre arbeidet.

Det er definert omlag 15 prosjekter, som pågår fram til 2019.

Ferdige prosjekter

Samtidige operasjoner, gjennomføring av aktiviteter i nordområdene
Rapporten er en mulighetsstudie som gir et underlag for å utrede effekten av å samkjøre boreoperasjoner i det åpnede områder i Barentshavet. Arbeidet er avgrenset til en vurdering av delte logistikkløsninger, IKT infrastrukturløsninger, beredskapsressurser, oljevernressurser og evne til raskt å sette i gang med avlastningsboring dersom dette er påkrevd. Både sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler og ulemper er vurdert. Vurderingene tar utgangspunkt i alternative samhandlingsmodeller for leteboring i det åpnede området i Barentshavet.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2015-2016

Last ned prosjektrapport

Alternative personelltransport- og evakueringsløsninger i nordområdene
Prosjektet har samlet kunnskap om alternative transport- og evakueringsmetoder for overføring av personell til/fra petroleumsinnretninger ved hjelp av løfteinnretninger og egnede løfteredskap. I rapporten utredes bl.a. hvilke krav som bør settes til løsningene for å oppnå ønsket tilgjengelighet.

Transport og evakuering av personell med fartøy og overføring til/fra innretninger ved hjelp av løfteinnretninger er et alternativ som kan brukes når helikopter ikke er tilgjengelig (f.eks. ved langvarig tåke), eller som et alternativ der helikoptertransport er lite egnet (f.eks. som følge av avstand). Det siste aspektet er særskilt aktuelt i Barentshavet, hvor en har lange avstander til lokasjoner, samt liten eller ingen infrastruktur mellom land og innretning. Prosjektets hovedmål er å ivareta sikkerhetsmessige hensyn i forbindelse med transport av personell til innretninger.

Leverandør: Proactima
Prosjektgjennomføring: 2015 – 2016

Last ned prosjektrapport

Vinterisering av innretninger
Prosjektet har samlet kunnskap om temaer som hører hjemme under begrepet vinterisering, kjente og tilgjengelige løsninger og tiltak innenfor hvert tema, samt hvilke løsninger og tiltak som kan være anvendbare på ulike områder i Barentshavet. Rapporten gir også en overordnet oversikt over emner og områder som er dekket eller mangler i tilgjengelige standarder vedrørende vinterisering av innretninger for leteboring eller og produksjon i områder åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Arbeidet er blant annet basert på en gjennomgang av syv vinteriseringsmanualer fra produksjons- og boreoperatører. Hovedvekten er lagt på løsninger i forhold til ising, snø og lave temperaturer.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2015 – 2016

Last ned prosjektrapport

Egnede boreinnretninger i nordområdene
Prosjektet skal uttrede risikopotensialet ved bruk av ulike typer av boreinnretninger i områder der det kan forekommer knult og mindre isbiter som kan true integriteten til bore- og brønnkontrollutstyr i havoverflaten. Prosjektet skal videre kartlegge beskyttelsesmetoder og vurdere behov for andre type boreinnretninger enn det som brukes i den norske delen av Barentshavet i dag. Prosjektet vil også innhente kunnskap om hvordan dette håndteres på andre lands sokler, hvor en spesielt retter oppmerksomheten  på forenklet flytting av innretninger mellom soklene. Dette ses i relasjon til økt samhandling over grensene i nord, samt en kunnskapsbasert næringssatsing.

Leverandør: Ramboll, Oslo
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018

Last ned prosjektrapport

Retningsboring i nordområdene
Innhente kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til usikkerhet om retningsmåling under boring (MWD) i Barentshavet. Dette er viktig med hensyn til brønn posisjon, antikollisjon, brønnkontroll og avlastningsboring, spesielt ved horisontale brønner.

Leverandør: Add Wellflow AS
Prosjektgjennomføring: 2017

Last ned prosjektrapport

Grunne reservoarer i nordområdene
Prosjektet skal innhente kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til grunne reservoarer i Barentshavet. Enkelte reservoarer i Barentshavet er mye grunnere enn andre områder på sokkelen (+/- 250 under sjøbunn). Det skal innhentes kunnskap spesielt om forhold knyttet til brønnintegritet, berggrunnens egenskaper, oppsprekking av sjøbunn ved injeksjonsbrønner, forhold ved eventuell avlastningsboring og metoder for overvåking og monitorering av berggrunnen.

Leverandør: Add Wellflow AS
Prosjektgjennomføring: 2017

Last ned prosjektrapport

Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene
Prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om arbeidsmiljørisiko for arbeidstakere på innretninger i nordområdene. Oppgaven omfatter kunnskapsutvikling om arbeidsmiljørisiko knyttet til eksponering ved arbeid i nordområdet, for eksempel kulde, dagslys/mørke, isolasjon og avsondrethet og organisering av arbeidet.

Effekter av slik eksponering kan innebære nedsatte kognitive funksjoner (og risiko for feilhandlinger, og interaksjoner mellom fysiologiske parametere og kognitive responser), nedsatt manuell og fysisk yteevne, andre mentale og fysiologiske reaksjoner som fatigue/utmattelse, angst, søvnproblemer, stemningsvansker, osv., særlige utfordringer knyttet til samspillet mellom psykososiale faktorer og yteevne ved arbeid i nordområdet, og organisatoriske forhold som skiftarbeid og rotasjonsordninger, nattarbeid, arbeidsorganisering og reisetid knyttet til arbeid i nordområdet.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018

Last ned prosjektrapport

Last ned delrapport 1

Last ned delrapport 2

Konstruksjonssikkerhet i nordområdene
Prosjektet skal gi en oversikt over risikomomenter, usikkerheter og kunnskapsgap knyttet til konstruksjonssikkerhet for halvt nedsenkbare innretninger og skipsinnretninger ved bruk i områder åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Typiske problemstillinger knyttet til konstruksjonssikkerhet er laster og lastvirkning, bevegelseskarakteristikk, global og lokal skrogstyrke, stabilitet, forankring og posisjonering.

Oppgaven inkluderer ankerlaster, laster på konstruksjoner når det er isklumper (knult, growlers) i bølger, forbedrede modeller for ising (atmosfærisk og fra sjøsprut) og innhenting av kunnskap om sprekkvekst og brudd i materialer ved temperaturer under -20 ⁰C. Dette ses i lys av en kunnskapsbasert næringssatsing, forskning, utdanning og kompetanse om nordområdene.

Leverandør: DNV GL
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2017

Last ned prosjektrapport

Boring i karstifiserte formasjoner
Kunnskapsinnhenting knyttet til spesielle utfordringer med boring i karstifiserte formasjoner i Barentshavet. Karstifisering er en forvitring hvor kjemisk oppløsning fører til dannelse av store hulrom som igjen kan føre til plutselige og store slamtap ved boring. Arbeidet vil inkludere brønnkontroll ved boring i karstifiserte formasjoner, seismiske verktøy for å avdekke slike hulrom, utstyr for å oppdage disse forhold under boring og ny teknologi og metoder for sikker boring i karstifiserte formasjoner.

Leverandør: Acona AS
Prosjektgjennomføring: 2017

Last ned prosjektrapport

Innelukkede moduler, design og eksplosjonstrykk
Prosjektet er en videreføring av kunnskapsutviklingen og resultatene fra tidligere arbeid relatert til gasslekkasjer og eksplosjonstrykk i innelukkede områder. Vinterisering i form av innelukking av moduler er et vanlig tiltak for beskyttelse av arbeidsmiljø og utstyr i nordområdene. Innelukking og brannforløp er inkludert i arbeidet. Prosjektet skal gi en bedre forståelse av i hvilken grad og på hvilken måte den økte risikoen som oppstår ved innelukking kan kompenseres ved endret bruk av HVAC, tidligdeteksjon, utstyrskonfigurasjon og andre tiltak innen design av prosessmoduler.

Leverandør: Safetech Nordic AS
Prosjektgjennomføring: 2017

Last ned prosjektrapport

Pågående prosjekter

Utfordringer knyttet til is og snø i nordområdene
Prosjektet skal innhente og oppdatere kunnskap om forekomst av isfjell, knult, mindre isbiter og snøfall som kan påvirke operasjoner i de områdene i Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Denne kunnskapen er en forutsetning for videre utvikling av petroleumsaktivitetene i de aktuelle områdene.  Kunnskapen utvikles i lys av forskning, kompetanse og observasjoner av forholdene samt kunnskap om klimaendringer, miljø og naturressurser i nordområdene.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2019

Vinterisering
Oppdraget bygger videre på resultatene fra rapporten «Vinteriseringstiltak for innretninger i Barentshavet» utarbeidet av SINTEF i prosjektet ST8 Vinterisering. Resultatene fra rapporten viser at det er mange forskjellige vinteriseringstiltak som brukes på innretningene i Barentshavet. Det er mye informasjon om tiltak som brukes, men langt mindre om effekten av disse. Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge ytelse, effekt og hvilke kombinasjoner av tiltak som er påkrevd i de forskjellige områdene og sesongene. Her vil det være aktuelt å innhente erfaringer og informasjon fra aktører som har virksomhet i nordområdene.

Leverandør: Proactima
Plan: 2017 – 2018

Risiko for akutte utslipp i nordområdene
Prosjektet skal videreutvikle Ptils metode for vurderinger og oppfølging av risiko for ulykker som kan medføre akutte utslipp knyttet til petroleumsvirksomhet i nordområdene. Arbeidet vil blant annet omfatte metodisk tilnærming, vurdering av risiko for akutte utslipp, utviklingsscenarioer for risiko, forutsetninger for å ivareta mål for risiko og risikoutvikling, identifisering av relevante tiltak og samarbeid med aktuelle myndigheter og fagmiljøer.

Leverandør: Proactima
Prosjektgjennomføring: 2017 – 2019

Effekt av kulde på arbeidsmiljø i nordområdene
Prosjektet er et samarbeid med STAMI om kunnskap knyttet til virkninger av arbeid i kaldt klima. Hensikten er å stimulere til videre arbeid med arbeidsmiljø i kaldt klima og bidra til samarbeid og erfaringsoverføring mellom Ptil, STAMI, SINTEF og andre sentrale kompetanseaktører på kaldt klima. Arbeidet innenfor denne oppgaven skal bidra til å belyse blant annet følgende problemstillinger:

  • Kuldeksponering og kognitive funksjoner - risiko for feilhandlinger
  • Faktisk kuldeeksponering i petroleumsvirksomheten
  • Kuldeeksponering og skiftarbeid
  • Tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak

Leverandør: STAMI
Prosjektgjennomføring: 2016 – 2018

Konstruksjonssikkerhet i nordområdene 2
Dette prosjektet bygger videre på arbeidet utført i 2016 og 2017. Arbeidet har til nå sett på konsekvensen av at is som er av en slik størrelse at den ikke uten videre vil oppdages på radar eller visuelt på natt, treffer innretninger som er forsterket mot skipskollisjon. Hypotesen var at siden man allerede har forsterket innretningene for å kunne tåle skipsstøt, er man også rustet til å motstå en kollisjon med mindre størrelser av breis (knult, kalvis og mindre isfjell) i størrelse < 15 meter. Resultatet av arbeidet så langt viser at man ikke uten videre kan gjøre det.  Tidligere arbeid viser at isen vil kunne treffe deler av søylene som ikke er forsterket mot skipskollisjon. Basert på disse resultatene, gjøres et ytterligere arbeid for å belyse risiko- og usikkerhetsmomenter for konstruksjonssikkerhet for en halvt nedsenkbar plattform i møte med is. Denne oppgaven vil også ta for seg hvilke konsekvenser man kan få dersom isen kommer seg på innsiden av søylene og treffer eksempelvis pongtonger, undersiden av boredekk eller stigerør.
Målet med denne oppgaven er å utvide kunnskapen rundt konsekvens av kontakt med is og gjøre dette kjent for næringen, samt robustgjører vår oppfølging i tilsyn med aktivitet i nord.

Leverandør: Ikke tildelt
Prosjektgjennomføring: 2018

Laster, design og operasjoner av flytere for petroleumsproduksjon i nordområdene
I denne oppgaven tar vi sikte på å øke forståelsen av koblet bevegelse mellom is og flyter i bølger, vind og strøm. Dette vil gi mer kunnskap om hvilke kollisjonsenergier man bør ta hensyn til ved design og operasjon av flytende innretninger i områder med is. Det kan også være behov for å se på «grønnsjø» på innretninger i Barentshavet. Dette prosjektet bygger videre på arbeidet utført i 2016 og 2017 relatert til konstruksjonssikkerhet i nord-områdene.

Vi vet nå en del om laster som kan påføres av is og snø, men mindre om konsekvensene i form av energier som konstruksjonene må motstå for gitte hendelser sant hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres. Energien i kontakt mellom flyter og is vil være styrt av den relative hastigheten mellom disse. Det vil utarbeides beregningsmodeller for energien i isstøt som en funksjon av isgeometri, bølgetype og treffpunkt.

Oppgaven vil supplere kunnskapen og øke forståelsen av koblet bevegelse mellom is og flyter i bølger, vind og strøm, gjøre dette kjent for næringen, samt robustgjører vår oppfølging mot aktivitet i nord.

Leverandør: Ikke tildelt
Prosjektgjennomføring: 2018

Planlagte prosjekter

Driftsmessige utfordringer for prosessanlegg og slukkesystem i sterk kulde
Prosjekt skal innhente kunnskap som kan kreve endring i design av prosessystem med tilhørende hjelpe- og støtte system og brannslukkesystem som en konsekvens av sterk kulde kombinert med vind. Dette gjøres ved å innhente kunnskap og erfaringer med driftsmessige problemer knyttet til slukkesystem i sterk kulde, prosessanlegg med støttesystemer i sterk kulde (for eksempel sjøvann, hydraulikk, vannbaserte kjemikalier), uforutsette driftsstanser, rask nedkjøling (for eksempel is, voks, hydrat) og isdannelser på utstyr, rør og ventiler (atmosfærisk ising og sjøsprøyt).

Prosjektgjennomføring: 2018