Gå til hovedinnhold

RNNP 2017: Redusert storulykkerisiko, økt bekymring hos ansatte

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.- RNNP-tallene for 2017 viser positiv utvikling for storulykkeindikatorer, med færre hendelser og redusert potensial. På den andre siden ser vi nå en økning i antall alvorlige personskader. Arbeidstakerne har også et mer negativt syn på flere forhold knyttet til HMS styring og arbeidsmiljø enn tidligere, konstaterer Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Næringen må sørge før at den gode utviklingen fortsetter med hensyn til reduksjon av storulykkerisiko. Samtidig er det viktig å ta tak i de utviklingstrekkene som nå peker i negativ retning.

Storulykkerisiko
RNNP-resultatene viser positiv utvikling når det gjelder storulykkeindikatorer som hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser og konstruksjonshendelser på sokkelen. På landanleggene ser vi også at antall hendelser med storulykkespotensiale går ned.

Antall hendelser totalt sett er det laveste siden målingene startet, og potensialet i hendelsene er lavere enn i foregående år. Det bidrar også til at totalindikatoren knyttet til storulykke på sokkelen igjen beveger seg i riktig retning.

- I årene 2015 og 2016 så vi et økt nivå på storulykkeindikatoren sammenlignet med 2014 og 2015. Det ga grunn til bekymring – og var noe av årsaken til at vi vedtok «Trenden skal snus» som Hovedtema for 2017. Nå viser RNNP-tallene at storulykkeindikatoren er tilbake igjen på lavere nivå. Utviklingen ser bra ut, sier Myhrvold.

- Samtidig vet vi at historisk informasjon har begrenset verdi med hensyn til risikobildet. Det er derfor viktig at partene har kontinuerlig oppmerksomhet om godt sikkerhetsarbeid.

- Redusert storulykkerisiko kommer ikke av seg selv. Nå er det viktig at gode resultater ikke blir et hvileskjær, men at næringen fortsetter det systematiske arbeidet for å forbedre storulykkerisiko, sier Myhrvold.

Ett dødsfall
Det var én dødsulykke innenfor Ptils myndighetsområde i 2017. Den inntraff 7. desember 2017 på boreriggen Maersk Interceptor under en vedlikeholdsoperasjon. En råvannpumpe skulle senkes ned i posisjon. I forbindelse med håndteringen av pumpen sviktet løfteanordningen med resultat at én person falt i havet og én person ble skadet av stillasmateriell. Personen som falt i sjøen, døde.

Både de involverte selskapene og Ptil har gransket hendelsen på Maersk Interceptor.

- Dette var en tragisk ulykke, og det er viktig å komme til bunns i årsakene og lære av det som hendte, sier Myhrvold

Flere alvorlige personskader
I 2017 ble det registrert 205 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel. 27 av disse ble klassifisert som alvorlige. I 2016 ble det rapportert 189 slike skader. 17 ble klassifisert som alvorlige.

- RNNP-tallene viser dessverre at antall alvorlige personskader på sokkelen øker. Etter flere år med nedgang, ser vi at det har vært en økning hvert år etter 2013, med unntak av 2016. Det er bekymringsfullt, sier Myhrvold.

Fra 2016 til 2017 var det en signifikant økning til 0,81 alvorlige personskader per million arbeidstimer offshore mot 0,49 i 2016. Skadefrekvensen på landanleggene var i 2017 noe lavere enn i 2016.

Spørreundersøkelsen
I 2017 ble det for niende gang gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen har blitt gjennomført annethvert år siden 2001.

På sokkelen viser resultatene en negativ utvikling fra 2015 til 2017. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse.

Noen av hovedfunnene er:

  • HMS-klima-indikatorene vurderes generelt dårligere i 2017 sammenlignet med 2015.
  • Opplevelsen av fare er totalt sett større i 2017 enn ved forrige måling.
  • Vurderingen av arbeidsmiljø viser at majoriteten av indikatorene har et signifikant dårligere resultat i årets måling. Dette gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

På landanleggene finner vi et mer variert bilde. Hovedtendensen er den samme, men flere av indikatorene ligger på samme nivå som ved kartleggingen i 2015.

- Bruk RNNP til forbedring
- Hva er det som gjør at flere ansatte på sokkelen mener risikoen har økt og at hms-klimaet er forverret? Vi vet foreløpig ikke svaret, men kan bare konstatere at utviklingen går feil vei. Dette er noe vi vil se nærmere på i vår tilsynsaktivitet, og jeg forventer også at næringen tar tak i dette, sier Myhrvold.

- Selskapene må bruke resultatene og egne data for å finne årsaken til at utviklingen på noen viktige områder går feil vei, til å forstå hva som gir positiv effekt, til å forsterke positive resultater og sikre videreføring av kunnskap som kan gi forbedring, sier Ptil-direktøren.

Myhrvold viser også til HMS-meldingen, som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram for Stortinget i begynnelsen av april. I meldingen konkluderes det med at sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, at det har vært en positiv utvikling i sikkerhetsnivået over tid.

- Samtidig uttrykkes det tydelige forventinger til næringens arbeid med å styrke sikkerhet og arbeidsmiljø. Målet er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det forplikter, sier Myhrvold.