Gå til hovedinnhold

RNNP 2015: Står sikkerheten ved et veiskille?

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2015 viser negativ utvikling på flere områder. Dette bekymrer Petroleumstilsynet.
Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten viser at flere indikatorer går i feil retning. Det står i sterk kontrast til industriens uttalte satsing på HMS.

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, vipper pilen i motsatt retning for 2015. Blant annet var det flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret, og én dødsulykke.

Årets spørreskjemaundersøkelse viser at offshoreansatte i større grad synes at selskapene nedprioriterer HMS sammenlignet med forrige måling. De opplever også i økt grad å være presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten, og at de i mindre grad selv kan påvirke HMS-situasjonen.

- RNNP-resultatene er et varsko. De indikerer at noe kan være i ferd med å skje med sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.  

- Tallene viser at det er riktig å stille spørsmål ved om sikkerheten står ved et veiskille. Ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon kan være utfordret.

- I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som skal forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider.

- Ptil vil etterspørre hvordan selskapene og bransjeorganisasjonene bruker resultatene fra RNNP og hva de spesifikt gjør for å snu de negative resultatene. Dette vil være en viktig del av vårt tilsyn, i vår kontakt med bransjeorganisasjonene og i Sikkerhetsforum.

Myhrvold understreker at RNNP måler trender over tid.

- Selv om vi ikke kan påvise noen direkte sammenheng mellom RNNP-resultatene og endringene som bransjen nå opplever, er det viktig å se på om resultatene er midlertidige eller en trend.

- Nå må selskapene bruke RNNP-resultatene for å legge et godt grunnlag for årene som kommer. Framtiden formes i nåtiden. Det er en sannhet hele næringen må være bevisst på i disse tider. Kortsiktighet vil straffe seg.

Flere hydrokarbonlekkasjer
Hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er viktige bidrag til storulykkerisiko. I 2015 ble det registrert ti hydrokarbonlekkasjer større enn 0,1 kg/s på sokkelen. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden 2011. Tilsvarende på land var det 13 hydrokarbonlekkasjer større enn 0,1 kg/s, en økning fra fjorårets sju lekkasjer. Bidraget til totalindikatoren i 2015 er blant de høyeste i år uten lekkasjer over 10 kg/s.

Det er registrert 15 brønnkontrollhendelser i 2015, en liten nedgang fra fjorårets 17 hendelser, men en økning i risikopotensial. Det var ingen hendelser i kategori høy alvorlighet.

Barrierer bekymrer fremdeles
Også innen området barrierestyring viser resultatene at det på enkelte områder er utfordringer med å nå bransjekravene.

- Med tanke på den store oppmerksomheten som dette området har fått de siste årene, er det overraskende at det ikke er en tydeligere positiv utvikling på sentrale barrierer, sier Myhrvold.

Flere alvorlige personskader
Antall alvorlige personskader gikk opp i 2015, og vi fikk i tillegg den første dødsulykken på sokkelen siden 2009. Ulykken skjedde 30. desember, da en bølge traff den flyttbare innretningen COSLInnovator og gjorde betydelige skader på boligmodulen. Én person omkom.

På lang sikt har det i perioden 2005 til 2013 vært en nedadgående trend i frekvensen av alvorlige personskader. De to siste årene ser vi imidlertid en økning. For landanleggene er det en økning i frekvensen for alvorlige personskader, og nivået er det tredje høyeste siden 2006 hvor målingen startet. 

Positive vedlikeholdstall
Tallmaterialet for vedlikeholdsstyring på produksjonsinnretningene viser tydelig nedgang i 2015 for det totale etterslepet i forebyggende vedlikehold, både for HMS-kritisk utstyr og for utstyr generelt. Tallene for 2015 er de laveste siden innrapporteringen startet i 2010. Utførte timer forebyggende vedlikehold har økt i perioden 2011-2015.

Totalt utestående HMS-kritisk korrigerende vedlikehold viser også en reduksjon fra 2014 til 2015.