Gå til hovedinnhold

RNNP 2014: Positive tall, men urovekkende start på 2015

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2014 viser god utvikling på flere områder. Samtidig har det vært en negativ start på 2015, med mange alvorlige hendelser. Dette bekymrer tilsynet.

Petroleumstilsynets årlige kartlegging av risikobildet i petroleumsvirksomheten - RNNP - viser at mange indikatorer går riktig vei og viser forbedring både på sokkel og på land.

- 2014 var et godt år, uten storulykker eller dødsfall i norsk petroleumsvirksomhet, fastslår Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Vi ser mange positive trekk i målingene for 2014, både med hensyn til storulykkerisiko og innenfor arbeidsmiljørisiko.

Storulykkeindikatoren var i 2014 på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet. Hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser er blant de viktigste bidragsyterne til storulykkerisiko.

I 2014 ble det registrert sju hydrokarbonlekkasjer på sokkelen og sju hydrokarbonlekkasjer på land større enn 0,1 kg/s. Dette er det nest laveste antallet som er registrert. Ingen av lekkasjene hadde spesielt stort potensiale, og for sokkelen var  risikobidraget fra hydrokarbonlekkasjer det laveste som er registrert.

For brønnkontrollhendelser vipper pilen i motsatt retning. Her er det registrert en liten økning fra 13 hendelser i 2013 til 17 registrerte brønnkontrollhendelser i 2014. Vurdert opp mot aktivitetsnivået er det registrert en økning både innenfor leteboring og produksjonsboring. Samtidig var  16 av hendelsene i den laveste risikokategorien.

Alvorlige personskader
For alvorlige personskader ser vi en liten økning fra 2013 til 2014 på sokkelen, men nivået i 2014 er likevel blant de laveste i den siste tiårsperioden. For landanleggene er det en halvering i frekvensen for alvorlige personskader, og nivået er det laveste siden 2006. 

Risikoutsatte grupper
Som en del av RNNP 2014 er det gjennomført en studie om risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen. Studien er basert på spørreskjemadata fra perioden 2001-2013.

Resultatene i studien viser at noen grupper opplever systematisk høyere risiko enn andre, og observerbare sammenhenger mellom ulike HMS forhold og egenrapporteringer på arbeidsulykke med personskade, arbeidsrelatert sykefravær og arbeidsrelaterte helseplager. Studien viste også tydelige sammenhenger mellom det å ha vært gjennom omorganisering og nedbemanningsprosesser og økt risiko for arbeidsulykke med personskade.

- Selv om resultatene fra studien kun omhandler tallmateriale fram til 2013, må næringen merke seg funnene og være spesielt oppmerksomme på sammenhengen mellom risikoutsatte grupper og endringsprosesser. Dette er noe vi i Ptil vil ha et våkent blikk på i 2015, nå som næringen preges av innsparing og omstillinger, sier Myhrvold.

Urovekkende start på 2015
Overordnet sett står bildet som tegner seg ved inngangen til 2015 i stor kontrast til RNNP-resultatene for 2014. I løpet av årets tre første måneder har det vært flere alvorlige hendelser med både storulykkepotensiale og personskader, og Ptil har hittil i år satt i gang hele seks granskinger.

- Selv om RNNP-tallene for 2014 på mange områder går i riktig retning, har starten på 2015 vært urovekkende. Dette viser nok en gang at sikkerhet er ferskvare. Vi forventer nå at næringen sørger for at den videre utviklingen i 2015 ender i samme positive spor som i 2014. Omstillingene vi ser i næringen må ikke gå på bekostning av kontinuerlig forbedring av sikkerheten, understreker Myhrvold.