Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Total

Ptil har varslet pålegg til Total E&P Norge AS (Total) etter tilsyn med Martin Linge-prosjektet.


Martin Linge er et olje- og gassfelt i nordlig del av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Feltet er under utbygging, og skal etter planen starte produksjonen i 2018.

Operatør for feltet er Total. De øvrige rettighetshaverne er Petoro og Statoil.

Martin Linge bygges ut med en fullt integrert fast produksjonsinnretning med stålunderstell, og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring.

Produksjonsenheten bygges ved Samsungs verft i Sør Korea.

I perioden 28-30. mars 2017 førte Ptil tilsyn med Martin Linge-prosjektet. Tilsynet var rettet mot teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, styring av vedlikehold og Totals egen oppfølging av tekniske barrierer i ferdigstillelsesfasen på Samsung-verftet.

Under tilsynet ble det gjennom presentasjoner, samtaler, intervjuer og verifikasjoner blant annet avdekket mangler knyttet til preservering, elektriske anlegg og barrierestyring som følge av mangelfull etterlevelse av krav i regelverket samt prosjektets egne krav og prosedyrer. Våre observasjoner avdekket mangelfull oppfølging i prosjektet.

Observasjonene innebærer avvik fra styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging, innretningsforskriften § 47 om elektriske anlegg, aktivitetsforskriften § 16 om installering og ferdigstilling, § 24 om prosedyrer og § 47 om vedlikeholdsprogram.

Preserveringen av utstyr og systemer både innendørs og utendørs var mangelfull noe som medfører at utstyr og systemer blir eksponert for store mengder støv, vann, partikler, urenheter m.m. fra pågående konstruksjons- og ferdigstillelsesaktiviteter.

Konsekvensene av manglende preservering i ferdigstillelsesfasen vil medføre ressurs- og tidkrevende rengjøring og i verste fall utskifting av svekket eller skadet utstyr og komponenter. Videre kan dette medføre store utfordringer for planlegging og gjennomføring av ferdigstillelses- og oppstartsaktivitetene offshore.

Det ble også avdekket feil og mangler knyttet til fagmessig utførelse på elektriske installasjoner.

Rapport etter tilsynet er under ferdigstillelse.

Det gjenstår kort tid før rettighetshaverne skal ta beslutning om seiling fra verft i Sør Korea. Varselet blir derfor sendt før tilsynsrapporten er ferdigstilt.

Med bakgrunn i de funnene som ble gjort i tilsynet varsler vi med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og § 21 om oppfølging, pålegger vi Total E&P Norge AS å identifisere og så langt som mulig korrigere tekniske feil og mangler, og vurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse før installasjon på feltet.

I tillegg pålegger vi selskapet å iverksette tiltak som sikrer etterlevelse av selskapets prosedyrer for preservering av systemer og utstyr som ivaretar de stedsspesifikke forholdene jf. aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer og § 47 om vedlikeholdsprogram.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 29.5.2017.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av omgrepa "pålegg" og "varsel om pålegg"
Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064