Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil – samtidig drift og modifikasjon på Troll A

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) varsel om pålegg i forbindelse med en tilsynsaktivitet rettet mot samtidig drift og modifikasjon på Troll A-innretningen.


Ptil har startet en tilsynsaktivitet rettet mot samtidig drift og modifikasjon på Troll A. Bakgrunn for tilsynet er at Statoil er i ferd med å utvide boligkomplekset på Troll A og at dette arbeidet skal gjennomføres samtidig med ordinær drift.

Målsettingen med tilsynsaktiviteten er å følge opp styring av sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap under arbeidet med installering av de nye modulene.

I forbindelse med tilsynsaktiviteten har Ptil mottatt en rekke dokumenter fra Statoil, blant annet Konsekvensutredning Nattarbeid på Troll A.

I brev av 28.5.2010 påpeker Ptil overfor Statoil at en ikke kan se at nattarbeidet på Troll A er vurdert opp mot rammeforskriftens § 53 om nattarbeid, som trådte i kraft den 1.7.2009.

Ptil ba derfor Statoil synliggjøre på hvilken måte selskapet har tatt hensyn til eller vil ta hensyn til gjeldende krav i rammeforskriftens § 53 om nattarbeid.

I svaret til Ptil skriver Statoil at de legger rammeforskriften § 53 til grunn for nattarbeid, og at de så langt ikke har utarbeidet noen interne retningslinjer for de nye bestemmelsene i rammeforskriftens § 53.

Ptil kan imidlertid ikke se at Statoil har synliggjort på hvilken måte gjeldende krav i rammeforskriftens § 53 er tatt hensyn til ved vurdering av nattarbeid på Troll A.

På denne bakgrunn varsler vi med dette følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å etablere interne krav for bruk av nattarbeid jf styringsforskriften § 5 om interne krav, samt foreta en vurdering av om nattarbeidet på Troll A er i overensstemmelse med rammeforskriftens § 53 om nattarbeid, jf styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser og styringsforskriften § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier.

Frist for å etterkomme den delen av pålegget som er rettet mot å foreta en vurdering av om nattarbeidet på Troll A er i samsvar med regelverket jf styringsforskriften §§ 13 og 8, settes til 19.7.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet og vil ha tilsendt resultatet av vurderingen.

Frist for å etterkomme den delen av pålegget som er rettet mot å etablere interne krav jf styringsforskriften § 5, settes til 1.10.2010.

 

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

 

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

 

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77