Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil – Oseberg Sør

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) varsel om pålegg etter tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro på Oseberg Sør.


I perioden 28.8. – 30.8.2013 førte Ptil tilsyn med Statoils barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro på Oseberg Sør.

Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av teknisk sikkerhet og elektro er i henhold til selskapets og myndighetenes krav slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Tilsynet fulgte opp:

  • Bruk av verktøy/systemer for reduksjon av risiko
  • Oppfølging av feildata for barriereelementer identifisert i RNNP
  • Aktiviteter basert på informasjon i samtykket til å ta i bruk Stjernestrukturen

Resultat
Ptil identifiserte fire avvik under tilsynet knyttet til:

  • Drivenhet for brannpumper
  • Strategier og prinsipper for utforming og bruk av barrierer
  • Brann og gassdeteksjon
  • Rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Statoil følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. innretningsforskriften § 38 om nødkraft og nødbelysning, jf. innretningsforskriften § 82(2) om ikrafttredelse, jf. forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer i petroleumsvirksomheten § 24 om nødkraftsystemer pålegges Statoil å ivareta driftsfunksjon til drivenhet slik at de kan levere tilstrekkelig krafttilførsel i nødvendig tid til brannpumpene, jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.3.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2013/767

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77