Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil - innsamling av naturdata fra Aasta Hansteen-feltet

Statoil har fått varsel om pålegg angående innsamling av naturdata fra Aasta Hansteen-feltet.


Aasta Hansteen-feltet ligger i Norskehavet ca. 120 km nord nordvest for Norne og ca. 320 km vest for Bodø.

Feltet ligger i en egen meteorologisk sone som ikke dekkes av andre innretninger. Innretningen er forankret på ca. 1300 meters dyp påvirkes derfor av Atlanterhavsstrømmen, mens andre innretninger i hovedsak påvirkes av kyststrømmen.

Aasta Hansteen-feltets plassering er interessant med hensyn til værvarsling og klimaovervåking, og data herfra vil inngå i varsler for havområdene. Samtidig gir plasseringen mulighet for å verifisere modelldata. Havforskningsinstituttet opererer en bøye på 66o N og 2o Ø. Aasta Hansteen-innretningen ligge på ca. 67o N og 7o Ø, og vil være den eneste faste innretningen i Atlanterhavsstrømmen så langt nord i Norskehavet. Observasjoner herfra kan ha betydning for varslene for sokkelen nærmere kysten og for strekningen fra Bodø til Stad.


På bakgrunn av dette har Ptil nå varslet Statoil om følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. rammeforskriftens § 46 om data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv pålegges Statoil:

 

  1. Ha en visuell tjeneste ombord på Asta Hansteen i tillegg til instrumenteringen som genererer automatisk målte meteorologiske parametere og AutoMETAR.
  2. Levere METAR/AutoMETAR i henhold til NORSOK-N-002 (2010) Collection of metocean data, kapittel 5.2. Statoil skal i tillegg levere meteorologiske målinger til varslingsformål i henhold til NORSOK N-002 (2010) kapittel 5.3 og 5.4. Instrumenteringen skal være i overenstemmelse med NORSOK N-002, appendiks A. Plassering av instrumenter gjøres slik at feilkilder reduseres maksimalt eller elimineres. Vind skal måles i m/s og skyhøyde i m, til forskjell fra METAR der knop og fot er spesifisert. Vindretning skal måles mot geografisk nord og ikke magnetisk som spesifisert i METAR. Statoil skal følge NORSOK N-002 (2010) kapittel 5.3 om SHIP/SYNOP FM-13, og kapittel 5.4 om meteorologiske målinger, for overføring av bølgedata og sjøvannstemperatur fra egnet instrument (bøye). I SHIP/SYNOP FM-13 og meteorologiske målinger skal vind måles i m/s og skyhøyde i meter. Bølgenes energispekter skal måles tillegg til parameterne beskrevet i N-002 (2010) kapittel 5.4.
  3. Overføre automatisk målte parametere til Meteorologisk Institutt hvert tiende minutt, slik som er vanlig fra Statoils innretninger. Dette gjelder også for bølgedata, sjøvannstemperatur og saltholdigheten, jamfør NORSOK N-002 (2010) kapittel 6.1.
  4. Måle strøm i flere lag og oversende dataene til Meteorologisk Institutt, jamfør NORSOK N-002 (2010) kapittel 6.
  5. Oversende detaljer om valg av instrumenter, plassering av instrumenter, oversendelse og rapportering av data til Meteorologisk Institutt.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Journal 2012/1499

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064