Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil - Heimdal HMP

Ptil har gitt varsel om pålegg til Statoil etter tilsyn med innretningen Heimdal HMP. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 18.11. - 20.11.2013 tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP.

Mål
Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Heimdal.

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils styring og ledelse av beredskap ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • risikoanalyse
 • total risiko- og beredskapsanalyse
 • informasjon om resultater fra analyser til personell om bord
 • avbemanningsprosedyre
 • stedfortrederrollen
 • lastkart for MOB-båt operasjoner
 • intern kommunikasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • dokumentasjon av modultreninger
 • samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt
 • sikkerhetsskilting og merking

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, pålegges Statoil ASA å:

 • etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå, jf. rapportens kapittel 5.1.4.

Frist for implementering av prosedyre er satt til 10.1. 2014. Ptil skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Journal 2013/919

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77