Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil etter tilsyn innen boring og brønn

Statoil får varsel om pålegg etter tilsyn med Oseberg B og Gullfaks C.


Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 10.11.2014 - 29.1.2015 tilsyn med Oseberg B og Gullfaks C. Tilsynsaktiviteten var en oppfølging og en verifikasjon av tilsynsaktivitet i 2013 knyttet til inngåelse av nye borekontrakter på Statoils faste innretninger.

Resultat 
Tilsynsaktiviteten påviste at sikkerhetskritisk utstyr ikke er fulgt opp slik det er krav om i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Dette gjelder i første rekke BOP-kontrollsystem som ble valgt som særskilt verifikasjonsobjekt i denne tilsynsaktiviteten.

Tilsynet avdekket følgende fire avvik og fire forbedringspunkter:

Avvik:

  • Mangelfull tilstandsvurdering av sikkerhetskritisk utstyr.
  • Mangelfull praksis for heloverhaling og resertifisering av trykkontrollutstyr.
  • Mangelfull verifisering av program for vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr.
  • Mangelfull risikostyring av boreanlegg.

Forbedringspunkter:

  • Kjennskap til ytelse av barriereelement på Gullfaks C og Oseberg B.
  • Svakheter knyttet til kompetanse, trening og øvelser.
  • Arbeidsmiljøforhold i boreanlegget på Gullfaks C kan forbedres.
  • Det er ikke i tilstrekkelig grad vurdert betydningen av rammebetingelser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og det er i begrenset grad gjennomført tiltak for å redusere negative HMS-konsekvenser av rammebetingelser.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har vi varslet Statoil om følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer og aktivitetsforskriften §51 om særskilte krav til prøving av utblåsningssikring og annet trykkontrollutstyr, pålegges Statoil å fremskaffe et samlet og oppdatert tilstandsbilde av BOP kontrollsystem jf. rapportens kapittel 5.1.1. Med utgangspunkt i dette tilstandsbildet pålegges Statoil å legge fram en tidfestet og forpliktende tiltaksplan for heloverhaling og resertifisering jf. rapportens kapittel 5.1.2.
 
Frist for å etterkomme pålegget settes til 4.8.2015. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 
Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95