Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil - Bruk av boligleir på Melkøya

Statoil har fått varsel om pålegg angående bruk av boligleir på Melkøya i forbindelse med revisjonsstanser ved Hammerfest LNG.


Bakgrunn
20.2.2013 fikk Statoil samtykke til å benytte boligleiren i forbindelse med revisjonsstanser ved Hammerfest LNG på Melkøya, når anlegget er stanset og trykkavlastet. Samtykket gjelder til 31.12.2017.

9.12.2013 søkte Statoil om samtykke til å benytte boligleiren også i perioden for ned- og oppkjøring i forbindelse med revisjonsstansen i mai/juni 2014, det vil si i perioder der anlegget ikke er trykkavlastet. Søknaden ble avslått av Petroleumstilsynet i vedtak av 6.2.2014. Vedtaket ble ikke påklaget.

I vårt vedtak av 6.2.2014 ble det lagt til grunn at personer som oppholder seg og sover i boligleiren vil være eksponert for en høyere risiko i periodene hvor anlegget ikke er ferdig trykkavlastet og stanset. Erfaringer viser også at fare for lekkasjer og skade på anlegget er høyere under nedkjøring og oppstart enn i en stabil driftssituasjon.

Til tross for vårt vedtak valgte Statoil å benytte boligleiren i forbindelse med ned- og oppkjøring i forbindelse med stansen.

På bakgrunn av dette har Ptil nå varslet Statoil om følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften og styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å:

Identifisere direkte og bakenforliggende årsaker til at det i denne saken ble tatt beslutninger i strid med myndighetsvedtak, identifisere nødvendige tiltak i selskapet og gjennomføre disse.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2012/1923

 

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95