Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Rowan Drilling Norway - Rowan Gorilla VI

Ptil har gitt varsel om pålegg til Rowan Drilling Norway AS (Rowan Drilling) etter tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Ptil førte i tidsrommet 24.september 2013 og 14. - 17. oktober 2013 tilsyn med Rowan Drilling innenfor fagområdet vedlikeholdsstyring og logistikk (materialhåndtering, kraner, løfteutstyr og løfteoperasjoner) på den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI.

Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte i Rowans lokaler på Forus 24.9.2013 og fulgt opp med verifikasjoner om bord på Gorilla VI mens innretningen var på verftsopphold ved Keppel Verholme, Rotterdam.

Bakgrunn
Rowan Gorilla VI er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra verksted i USA i 2001. Den er registrert i USA og følger amerikansk flaggstatsregelverk. Innretningen innehar klassesertifikater fra American Bureau of Shipping (ABS) og Det norske Veritas (DNV).

Rowan Gorilla VI fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil 17. november 2009.

Innretningen boret kun en kort periode på norsk kontinentalsokkel og forlot sokkelen i 2010. Innretningen skal nå tilbake for å bore brønner for ConocoPhillips på Ekofisk.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere at Rowan har vedlikeholdt forutsetningene for vedtak om SUT i perioden innretningen har vært på utenlandsk sokkel.

Avvik, forbedringspunkter og andre kommentarer/observasjoner gjort under tilsyn i forbindelse med SUT søknaden for Rowan Gorilla VI, i perioden 2007 til 2009, er tidligere bekreftet lukket og utbedret i henhold til Rowans egne tidsplaner. Dette var forutsetningene for vedtaket om SUT.

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Rowans vedlikeholdsstyringssystem ikke tilfredsstiller regelverkets krav når det gjelder vedlikehold.

Det ble under tilsynet avdekket mange avvik og forbedringspunkter som også tidligere er avdekket og beskrevet i Ptils tilsynsrapporter i forbindelse med saksbehandlingen av SUT-søknaden. Ifølge Rowans tilbakemeldinger etter tilsynene skulle disse funnene ha vært lukket og utbedret.

Ptil fikk også opplyst i oppstartsmøte 24.9.2013 at alt sikkerhetskritisk utstyr med underliggende systemer var identifisert, merket med tag og lagt inn i SAP.

Tilsynsaktiviteten avdekket at dette ikke er tilfellet.

Innretningen bar preg av manglende vedlikehold, utstyr var sterkt korrodert og det ble også observert sikkerhetskritisk utstyr som var ødelagt. I vår tilsynsrapport av 12.2.2008 beskrev vi mangelfull risiko/sikkerhetsforståelse blant ledende personell på innretningen. Funnene fra denne aktiviteten dokumenterer at det samme forholdet fortsatt er gjeldende.

Det ble på ny avdekket regelverksavvik innen tekniske tilstand, organisatoriske forhold og selskapets styringssystem.

Ptil avdekket under tilsynet i Rotterdam flere forhold som omhandler både tekniske forhold på Gorilla VI og styringsmessige forhold i Rowan Drillings organisasjon. Dette er forhold som også ble avdekket under SUT prosessen for Gorilla VI i perioden 2007 til 2009 og som tidligere er bekreftet håndtert.

I tillegg avdekket aktiviteten mangler med egen oppfølging. Rowan Drilling hadde ikke gjennomført tilsyn eller verifikasjoner innen vedlikeholdsstyring mot innretningen.

Personell involvert i vedlikehold om bord hadde manglende opplæring og kunnskap i bruk av selskapets vedlikeholdsstyringssystem, SAP og styringssystemet for sikker bruk av løfteutstyr. Mye av personellet var nytilsatte.

Sett i lys av våre tilsyn og tilsynsrapporter fra 2007, 2008 og 2009, og tilbakemeldinger fra Rowan på disse, korrespondanse i forbindelse med SUT søknad og utstedelse av SUT for Gorilla VI, ser Ptil alvorlig på funnene etter denne tilsynsaktiviteten.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i tilsynet varsler Ptil med dette følgende pålegg til Rowan Drilling:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet og kapittel XVIII § 92 Løfteoperasjoner pålegges Rowan Drilling Norway AS å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå styringssystemet og implementere tiltak slik at selskapets oppfølgingssystemer ivaretar tiltenkt behov i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet og styringssystemet for bruk av løfteutstyr ikke er blitt identifisert og fulgt opp.
     
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowan Drilling Norge AS ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig vedlikehold og sikker bruk av løfteutstyr i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 10.12.2013 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

Før innretninger som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf.aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.1-5.3.

Frist for å etterkomme påleggets settes til 15.2.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Journal 2013/1081

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77