Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Prosafe AS – risikoutsatte grupper på Regalia

Ptil har gitt varsel om pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.5 til 28.5.2014 tilsyn med Prosafe AS (Prosafe) sine systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper. Tilsynet omhandlet også tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om Prosafes systemer og praksis innen arbeidsmiljøområdet, samt arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste, er i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Prosafe AS sine systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble identifisert avvik knyttet til: 

  • Kjennskap til regelverkskrav
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Tiltak basert på risiko
  • Kompetanse, kommunikasjon og ansvarsavklaring
  • Arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljøutvalg

 

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Prosafe AS følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 4 om koordinerende arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøloven § 6-1 om valg av verneombud, pålegges Prosafe as følgende:

  • Gjennomføre manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforhold på Regalia jf. rapportens punkt 5.1.2.
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserendetiltak, jf. rapportens punkt 5.1.3.
  • Sikre nødvendig ansvarsavklaring og kompetanse hos personell som har oppgaver innenfor arbeidsmiljøområdet jf. rapportens punkt 5.1.4.
  • Etablere felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (AMU) og sikre at det velges hovedverneombud (HVO) jf. rapportens punkt 5.1.5

Frist for å etterkomme pålegget er satt til 30.9.2014. Petroleumstilsynet skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Journal 2014/531

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77