Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Odfjell

Vi har gitt Odfjell Drilling AS (Odfjell) varsel om pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.


Bakgrunn
Vi har i 2018 ført tilsyn med selskapene Odfjell, Maersk og Transocean, for å se hvordan de har etablert, verifisert og vedlikeholdt barrierefunksjonen evakuering for alle deres innretninger som har samsvarsuttalelse (SUT) og er utstyrt med livbåter (fritt-fall-livbåt og lårelivbåt).

Les mer og last ned tilsynsrapportene her: Tilsyn med tilrettelegging for evakuering til sjø (5.11.2018)

Brudd på regelverket
Vi identifiserte avvik fra regelverket i samtlige tilsyn. Avviket var det samme hos både Odfjell, Maersk og Transocean, og gjaldt mangler ved etablering, verifisering, dokumentering og oppfølging av ytelseskrav som ligger til grunn for barrierefunksjonen evakuering til sjø. Hjemmelsgrunnlaget er Styringsforskriften § 5 om barrierer, fjerde, femte og sjette ledd.

Tilbakemelding fra Odfjell
Etter tilsynet ba vi Odfjell redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har nå mottatt tilbakemelding fra selskapet, men svaret deres beskriver ikke hvordan bruddet på regelverket skal korrigeres.

På bakgrunn av dette har vi derfor varslet følgende pålegg til Odfjell:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer fjerde, femte og sjette ledd, pålegger vi dere å

- fastsette ytelseskrav til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv

- kjenne hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket

- sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer

jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77