Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til North Atlantic Drilling

Vi har varslet North Atlantic Drilling om pålegg etter tilsyn med beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på den flyttbare boreinnretningen West Phoenix.


I dagene 9. til 11. januar 2018 førte vi tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) og den flyttbare boreinnretningen West Phoenix. Tilsynet var rettet mot fagområdene beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø.

Mål og bakgrunn
West Phoenix er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Moss Maritim CS50, bygget ved Samsungverftet i Sør Korea. Den drives av NAD og fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i 2008.

West Phoenix har operert over en lengre periode på britisk sektor og har kontrakt med Wintershall Norge AS for å gjennomføre boreaktivitet i utvinningstillatelse 894 i Norskehavet.

Tilsynsaktiviteten hadde som mål å verifisere at regelverkets krav innenfor beredskap, logistikk, vedlikeholdsstyring, arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljø ble etterlevd.

Resultat
Gjennom tilsynsaktiviteten ble det avdekket en rekke avvik og forbedringspunkter på flere områder innen NAD sin styring av HMS for West Phoenix.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i tilsynet har vi varslet NAD følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging, rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften, jf. rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs med veiledning, pålegges NAD å iverksette følgende tiltak:

  1. Gjennomgå selskapets styringssystem med tilhørende arbeidsprosesser som skal sikre oppfølging og korrigering av tekniske, operasjonelle og organisatoriske feil og mangler. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler med styringssystem, organisatoriske forhold og tekniske krav i regelverket ikke er blitt identifisert og korrigert på West Phoenix.
  2. Gjennomføre tiltak som skal sikre at resultater og læring som følge av pkt. 1 i pålegget også omfatter alle innretninger med SUT under NADs ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 2.3.2018. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.

Basert på funnene i tilsynet har vi også valgt å varsle tilsyn med operatørselskapet Wintershalls kvalifisering og oppfølging av West Phoenix.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77