Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Hess – Valhall

Ptil har gitt Hess Norge AS (Hess) varsel om pålegg etter tilsyn med selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-utvinningstillatelsen.


I perioden 6.9.13-17.10.13 førte Ptil tilsyn med Hess og selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-utvinningstillatelsen.

Bakgrunn
Ptil har utviklet en metode for tilsyn med rettighetshavere i utvinningstillatelser, og Hess er første selskap i Ptils tilsyn mot disse selskapene.

Hess er dominerende rettighetshaver i Valhall- utvinningstillatelsen med en eierandel på 64 %, mens operatøren BP har 36 %. Hess har vært representert på norsk sokkel siden 1973, men har hatt en varierende aktivitet og organisasjon i Norge.

Hess har internasjonalt nylig vært gjennom en større omorganisering, og det har også effekt på selskapets aktiviteter i Norge.

Spørsmål knyttet til organisering, styring, dokumentasjon og håndtering av risiko var hovedelementene i tilsynet.

Resultat
Ptil identifiserte tre avvik under tilsynet knyttet til:

  • styringssystem
  • håndtering av risiko
  • dokumentasjonssystem

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har Ptil nå varslet Hess følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.5.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2013/795

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77