Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til ENI Norge as etter oppfølging av tilsyn innen logistikk og arbeidstakermedvirkning

Ptil førte i perioden 5.-7. januar 2016 tilsyn med ENI Norge as (ENI) sin innretning Goliat FPSO (Goliat). Tilsynsaktiviteten var en oppfølging av et tilsyn i juni 2015 knyttet til logistikk på Goliat.


Goliat kom til Norge i april 2015 og ble slept ut til feltet og installert i mai/juni. ENI hadde da samtykke, datert 20.4.2015, til å ta i bruk boligkvarter og offshorekranene på innretningen. Dette samtykket ble gitt i forkant og er uavhengig av samtykket til å ta bruk Goliat FPSO som ble gitt 19.1.2016.

I løpet av 2012, 2014 og 2015 har Ptil gjennomført flere tilsynsaktiviteter med logistikk. Det ble identifisert avvik og forbedringspunkter på alle disse tilsynene. Ptils logistikktilsyn på Goliat i juni 2015 avdekket at flere av de samme forholdene, både tekniske og operasjonelle, som var identifisert i de tidligere tilsynene, enda ikke var utbedret.

Målet med tilsynet i januar 2016 var å vurdere om samsvar med krav i regelverket innen fagområdet logistikk og krav til arbeidstakermedvirkning nå var ivaretatt.

Resultat
Det er påvist alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av dette har vi varslet ENI om følgende to pålegg:

1. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, innretningsforskriften § 82 om ikrafttredelse, jamfør innretningsforskriften (pr 2009) § 12 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier og innretningsforskriften (pr 2009) § 24 om belysning, pålegges ENI Norge AS å:

- Iverksette tiltak for å korrigere avvik presentert i rapportens kapittel 5.1.4.
- systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer innenfor logistikk og vurdere ivaretakelse av krav til materialhåndtering og belysning
- presentere en forpliktende og tidfestet plan med frist for korrigerende tiltak etter kartlegging, samt en synliggjøring av prioritering av tiltakene og en beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

2. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, styringsforskriften § 15 om informasjon, styringsforskriften § 22 om avviksbehandling pålegges ENI Norge AS å:

- Foreta en helhetlig gjennomgang av, ferdigstille og implementere sitt styringssystem for logistikk. Herunder må det sikres at:

- roller og ansvar er entydig definert og forstått
- relevante krav legges til grunn og synliggjøres
- nødvendig informasjon blir formidlet til relevante brukere til rett tid
- avvik systematisk registreres og følges opp
- arbeidstakermedvirkning blir ivaretatt

- kompetanse og opplæring blir ivaretatt

Jamfør rapportens kapittel 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.6

Frist for å etterkomme påleggene settes til 4.3.2016. Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet.

Andre avvik
Det ble videre identifisert to andre avvik knyttet til:

  • Oppfølging av løst løfteutstyr
  • Inspeksjon og vedlikehold av ståltau

Det ble også identifisert et forbedringspunkt knyttet til offshorekran.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95