Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Eni Norge AS etter hendelse på Goliat

Eni Norge AS (Eni) har fått varsel om pålegg om å identifisere og implementere nødvendige tiltak etter hendelsen 26.8.2016 på Goliat.


Den 26.8.2016 hadde Goliat en strømbruddhendelse og produksjonen ble stanset. Eni gransker hendelsen. Goliat hadde også en lignende hendelse 10.5.2016.

Med bakgrunn i disse hendelsene varsler vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling pålegger vi Eni å identifisere og implementere nødvendige tiltak etter hendelsen 27.8.2016 for å komme i overensstemmelse med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. En plan for arbeidet med å identifisere og implementere tiltak skal presenteres for Ptil innen 5.9.2016.

Når granskingen er ferdigstilt skal Eni presentere en forpliktende og tidfestet plan med frist for implementering av korrigerende tiltak etter hendelsen og en beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen klokken 12:00, den 30.8.2016.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77