Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Eni Norge

Ptil har gitt operatørselskapet Eni Norge (Eni) varsel om pålegg om å revurdere gjeldende planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat.


- Vi er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet og har nå gitt selskapet varsel om pålegg. Varselet om pålegg og vår bekymring bygger både på enkeltfunn og en samlet vurdering av situasjonen, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Myhrvold viser til observasjoner fra pågående tilsyn med styring av risiko, tilsyn med styring av arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og gransking av hendelse med personskade i 2016.

Varselet om pålegg bygger blant annet på observasjoner i følgende tilsynsaktiviteter:

  • Tilsyn med Enis styring av risiko. Ptil startet i desember 2016 et omfattende tilsyn rettet mot Enis styring av risiko og forebygging av uønskede hendelser og ulykker på Goliat FPSO. Denne tilsynsaktiviteten skal pågå gjennom hele 2017. Informasjon som har kommet fram til nå i dette tilsynet, utgjør en viktig del av grunnlaget for det varselet om pålegg som nå er gitt.
  • Ptils Gransking av alvorlig personskade på Goliatfeltet 25. juni 2016. Denne granskingen, som nå er sluttført, har identifisert en rekke alvorlige brudd på regelverket. Ptil har gitt Eni et eget varsel om pålegg på bakgrunn av funnene i denne granskingen.

- Vi ser at det har vært god utvikling i dialogen mellom arbeidstagere og ledelse, og som følge av mange tidligere forhold og hendelser har Eni etablert et prosjekt for forbedringer innen organisasjon og operasjonelle forhold, sier Anne Myhrvold.

- Samtidig ser vi at Eni har vist en svak evne til å gjennomføre oppsatte planer. Vi ser også at det stadig identifiseres nye funn og svakheter på innretningen, i styringssystemet og i organisasjonen.  Det er bekymringsfullt at det fortsatt er en stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstilling, modifikasjoner og samtidig drift på Goliat. Pålegget vårt handler derfor om at Eni må revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat.

- Vi kommer til å fortsette vår tette oppfølging av Eni og Goliat framover. Vårt tilsyn med Enis styring av risiko er en viktig del av denne oppfølgingen, sier Ptil-direktøren.

Ptil har varslet følgende pålegg til Eni Norge:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, § 12 om planlegging og § 14 om bemanning og kompetanse pålegger vi Eni

  1. å revurdere gjeldene planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat. Revurderingen skal ta hensyn til funn i våre tilsyn, egne funn og kunnskap om den tekniske tilstanden på innretningen samt kompetanse og kapasitet i organisasjonen.
  2. å gi oss en dato for ferdigstillelse av revurderingen innen 17.1.2017.

Vi skal ha bekreftelse når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064