Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til ConocoPhillips på Tor 2/4 E

Ptil har gitt ConocoPhillips varsel om pålegg med utgangspunkt i avvik fra krav i regelverket på trykkavlastningssystemet på Tor 2/4 E. Avviket har vært kjent for operatøren ConocoPhillips i lengre tid. Bakgrunnen for varsel om pålegg er en enkeltvis og samlet vurdering av forsvarlig drift på Tor 2/4 E.


Trykkavlastningssystemet er et viktig sikkerhetssystem, og Ptil ser nå grunn til å pålegge operatøren å stanse bruk av alle systemer som krever et funksjonelt trykkavlastingssystem på Tor 2/4 E inntil et trykkavlastingssystem som samsvarer med regelverkets krav er på plass.

Trykkavlastingssystemet på Tor 2/4 E krever manuelle operasjoner i felt for å oppnå total trykkavlasting, noe som anses som ikke forsvarlig. Avviket innebærer at full trykkavlastning ikke er mulig i gitte beredskapssituasjoner.

Oljefeltet Tor hadde produksjonsstart i 1978. Feltet er bygd ut med en kombinert brønnhode- og prosessinnretning tilknyttet Ekofiskfeltet. ConocoPhillips søkte om samtykke til forlenget levetid for Tor 2/4 E i 2008. I samtykkesøknaden ble det søkt om unntak fra tekniske krav i regelverket, som også omfattet trykkavlastingssystemet.

Ptil har gitt unntak av midlertidig karakter ut 2010, uten at operatøren har korrigert avviket innen denne fristen. I etterkant har ConocoPhillips sendt to unntakssøknader som begge er avslått av Ptil i henholdsvis 2011 og 2012. 

På bakgrunn av dette varsler Ptil følgende pålegg:

Med hjemmel i petroleumsloven § 10-1 tredje ledd jamfør rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, innretningsforskriften § 82 om ikrafttredelse nr 2, jamfør ”Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomheten”, fastsatt av Oljedirektoratet 7.2.1992, § 21 om gassutslippssystem,pålegges ConocoPhillips, å stenge ned alle systemer som krever et funksjonelt trykkavlastingssystem på Tor 2/4 E. Systemene skal være nedstengte inntil Tor 2/4 E er utstyrt med et trykkavlastingssystem som er i samsvar med forskriftskravet.

 Eventuelle kommentarer til varslet må være oss i hende innen 27.4.2012.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Kontaktperson
Eileen Brundtland, Pressekontakt

E-post: eileen.brundtland@ptil.no | Telefon: 51 87 60 36