Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Aker BP

Vi har varslet pålegg til Aker BP ASA om å innhente samtykke før selskapet starter innkvartering ved bruk av W2W-fartøy på Tambar.


Operatøren må innhente samtykke fra myndighetene ved viktige milepæler, for å sikre at det blir opprettet gode statuspunkter i operatørens virksomhet, og at myndighetene har styring med sentrale beslutninger hos operatøren.

Bakgrunn
Vi har i en periode vært i dialog med Aker BP, hvor selskapet har redegjort for planer om bruk av et fartøy med bevegelseskompensert gangbro, såkalt «W2W (walk to work)-fartøy». Fartøyet skal innkvartere arbeidstakere som skal utføre arbeid på den normalt ubemannede innretningen Tambar.

Vi mener at bruk av fartøy slik Aker BP beskriver, per i dag ligger utenfor regelverkets rammer.

Slik vi har fått presentert planene som foreligger, vil hovedaktiviteten til fartøyet være innkvartering, ikke transport. Flyttbare enheter som brukes til losji i petroleumsvirksomheten er å anse som innretning i petroleumslovens forstand.

Varsel om pålegg
Med hjemmel i rammeforskriften § 29 første ledd om søknad om samtykke varsler vi følgende pålegg:

Aker BP pålegges å innhente samtykke fra Ptil før bruk av fartøy til innkvartering av arbeidstakere som skal utføre arbeid på innretningen Tambar.

Søknaden skal inneholde følgende:

1. Beskrivelse av fartøyets utforming og system for stabilitet og posisjonering, basert på Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 17-2016 kapittel 6, fartøy kategori A og minimum DP-klasse 2.

2. Beskrivelse av hvordan transportveier (gangbro og eventuelle kraner) mellom innretning og fartøy er utformet slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte, basert på følgende referanser:

a)           DNVGL-ST-0358 for styrkedimensjonering og innfesting til fartøy,

b)           DNVGL-RU-SHIP Part 6 Chapter 5 Section 16,

c)            NORSOK R-002 kapittel 1 til 5.

3. Resultatene av en analyse av arbeidsmiljøforholdene for arbeidstakerne som arbeider på Tambar herunder når de oppholder seg på fartøyet.

4.. En uttalelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte.

Søknad om samtykke må leveres senest tre uker før planlagt oppstart av aktiviteten. Samtykket skal være innhentet innen aktiviteten igangsettes.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen fredag 29.6.2018.

Bakgrunn og begrunnelse for varsel om pålegg er nærmere beskrevet i vedlagt brev.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95