Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Seadrill – West Hercules

Vi har ført tilsyn med Seadrill og deres styring av beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på den flyttbare boreinnretningen West Hercules. Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket og avdekket at selskapet ikke har korrigert avvik som vi tidligere har påpekt. Vi har nå varslet pålegg til Seadrill.


Tilsynet ble gjennomført i perioden 4. til 7. februar 2019, og var rettet mot Seadrills styring av beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på West Hercules.

Bakgrunn
West Hercules er en halvt nedsenkbar boreinnretning, som er eid av Seadrill og operert av North Atlantic Norway. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i desember 2012.

Innretningen har operert på britisk sektor og lå i kaldt opplag fram til oktober 2018. Innretningen er nå leid inn av Equinor. Da vi gjennomførte vårt tilsyn var West Hercules i gang med boring av brønn 7132/2-1 («Gjøkåsen»).

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Seadrills styring av beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø om bord på West Hercules er i tråd med regelverket.

Tilsynet var også en oppfølging av Ptils tilsyn i 2018 på West Phoenix, for å se hvordan Seadrill har fulgt opp systemavvik for sine andre innretninger på norsk sokkel.

Resultat
Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket.

Vi så også at Seadrill ikke har korrigert flere regelverksbrudd som vi tidligere har påpekt, i forbindelse med behandling av til SUT-søknader og tilsyn med andre Seadrill-innretninger.

Det ble totalt identifisert 12 avvik fra regelverket. Dette gjelder:

 • Avvikshåndtering
 • Vedlikeholdsstyringssystemet
 • Vedlikehold av løfteutstyr – sakkyndig virksomhet
 • Styringssystem kran og løft
 • Ansvar og myndighet – operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner
 • Tekniske forhold
 • Avvik oppfølging av kartlegginger og helhetlig vurderinger av helserisiko
 • Linjelederes rolle og ansvar for arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning
 • Styring av beredskapstrening om bord
 • Brannstasjoner
 • Mann-over-bord beredskap
 • Innhold i skap merket med beredskapsutstyr

Hva skjer nå?

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi varslet følgende pålegg til Seadrill:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften kap. IX om vedlikehold, rammeforskriften § 7 første ledd om ansvar etter denne forskriften, jf. rammeforskriften § 25 om søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs med veiledning, pålegger vi Seadrill å iverksette følgende tiltak:

1. Gjennomgå selskapets vedlikeholdsstyringssystem med tilhørende arbeidsprosesser og implementere tiltak slik at dette fungerer etter intensjonen. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdsstyringssystemet ikke ble identifisert og fulgt opp i forbindelse med prosessen med implementering av nytt system (Maximo) på West Hercules.

2. Gjennomgå og vurdere effekt av implementerte tiltak som ble gjennomført og igangsatt på alle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge i etterkant av pålegg gitt etter tilsyn på West Phoenix 9-11.1.2018. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler med styringssystem og tilhørende arbeidsprosesser ikke er blitt identifisert og korrigert på West Hercules.

3. Gjennomføre tiltak som skal sikre at læring og tiltak som følge av punkt 1. og 2. i pålegget omfatter alle innretninger med SUT under Seadrills ansvarsområde i Norge.

En tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges skal oversendes Ptil innen 26.4.2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet.

Vi har også bedt Seadrill redegjøre for oss hvordan de andre avvikene (som ikke er grunnlag for varselet om pålegg) vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Fristen for dette er satt til 26. april 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77