Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Vi har ført tilsyn med Ocean Rig og deres styring av arbeidsmiljø og beredskap på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson. Tilsynet påviste omfattende brudd på regelverket og vi har nå varslet pålegg til Ocean Rig.


I perioden 6. til 13. desember 2018 førte vi tilsyn med styring av beredskap, helikopterdekk og arbeidsmiljø på Leiv Eiriksson.

Leiv Eriksson er en halvt nedsenkbar boreinnretning, som er eid og operert av Ocean Rig. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2008.

Resultat
Tilsynet viste at Ocean Rig hadde mangelfull systematisk styring av arbeidsmiljø og beredskap for Leiv Eiriksson. Funn og mangler fra tidligere tilsyn innen beredskap, helikopterdekk og arbeidsmiljø var i liten grad fulgt opp eller korrigert.

Avvik
Tilsynet identifiserte ni avvik fra regelverket. Disse omfattet:

 • Oversikt og kontroll med arbeidsmiljørisiko
 • Prioritering, gjennomføring og oppfølging av tiltak
 • Hørselskadelig støy
 • Oppfølging av arbeidsmiljø for entreprenør
 • System for trening og kompetanse
 • Rømningsveier
 • Friflytfunksjon for flåter forut
 • Belysning i livbåt
 • Personlig verneutstyr (MOB-drakter)
 • Kartlegging og risikovurderinger av arbeidsmiljøet

Luftfartstilsynet identifiserte flere avvik og merknader knyttet til helikopterdekk. Funnene var hovedsakelig relatert til hindersituasjon, utsyn fra helibu til helidekk og øving/trening av helidekk-mannskap.

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå varslet følgende pålegg til Ocean Rig:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 14 om bemanning og kompetanse, 18 om analyse av arbeidsmiljøet, 22 om avviksbehandling og 23 om kontinuerlig forbedring pålegges Ocean Rig følgende:

 1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap med tilhørende arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger, korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø og beredskap ikke er blitt identifisert og korrigert på Leiv Eiriksson.
 2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på Leiv Eiriksson.

En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 12. april 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77