Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 1. - 4.2.2016 tilsyn med BPs Ula innretninger. Vi har påvist brudd på regelverket. Flere av disse funnene har også tidligere vært påpekt i forbindelse med tilsyn, gransking og søknad om samtykke til drift for Ula plattformene til 2028 (levetidsforlengelse).


På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet har vi varslet BP om følgende to pålegg:
 
1. Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften §22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, innretningsforskriftens § 13 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier, aktivitetsforskriftens § 33 om tilrettelegging av arbeid, pålegges BP Norge AS for alle sine aldrende innretninger på Ula og Valhall feltene å:
 
- systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer ved materialhåndtering, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering.
- presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert. Jamfør rapportens kapittel 5.1.1.
 
2. Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 22 om avviksbehandling, rammeforskriftens §§ 10 om forsvarlig virksomhet, 11 om prinsipper for risikoreduksjon og 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriftens kapittel V om analyser, styringsforskriftens §§ 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling aktivitetsforskriftens §§ 33 om tilrettelegging av arbeid, 45 om vedlikehold, 46 om klassifisering og 47 om vedlikeholdsprogram pålegges BP å:
 
- gjennomgå og vurdere systemer for styring av vedlikehold av offshorekraner.
- sikre at vedlikeholdsprogram- og gjennomføring er tilpasset innretningenes- og utstyrets alder og tilstand.
- iverksette tiltak knyttet til oppfølging av tekniske feil og mangler som fremgår av vedlikeholdshistorikk og i notifikasjoner fra sakkyndig virksomhet etter årlige kontroller av løfteutstyr.
- iverksette tiltak knyttet til definering og samordning av ansvars- og myndighetsområder knyttet til vedlikehold av kraner.
- iverksette tiltak for å redusere faren for antennelse av en gassky på avveie knyttet til tennkilder i motorrom for dieseldrevne offshorekraner. Jamfør rapportens kapitler 5.1.2. og 5.1.3.
 
Vi ber om at en plan for å etterkomme påleggene presenteres for Ptil innen 20.5.2016. Frist for å etterkomme påleggene settes til 15.9.2016. Ptil skal ha melding når påleggene er etterkommet.
 
Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om selskapets vurdering av disse.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77