Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med kjemikaliestyring - Shell

Ptil førte i perioden 13.-15.10.2010 tilsyn med A/S Norske Shells (Shell) systemer for helhetlig kjemikaliestyring på Draugen og Nyhamna. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Shell varsel om pålegg.


Det har de siste årene vært oppmerksomhet omkring kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Det er avdekket mangelfull praksis for oppfølging av risiko og det arbeides for å tette kunnskapshull på dette området.

Mye av forbedringsarbeidet på kjemikalieområdet skjer i tilknytting til næringens felles prosjekt innen området (www.olf.no/kjemisk). Næringen har i sin handlingsplan forpliktet seg overfor regjeringen til å oppnå betydelige forbedringer.

Regelverket for petroleumsvirksomheten knytter sammen helse, miljø- og sikkerhetsaspekter ved valg, bruk og avhending av kjemikalier, og stiller krav om at selskapene har en helhetlig kjemikaliestyring.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere om systemer og praksis for oppfølging av kjemisk arbeidsmiljø hos Shell var i henhold til krav. Videre var det et mål å vurdere om relevante krav og intensjoner i regelverket ble fulgt opp på en systematisk måte.

Resultat
Tilsynet avdekket svakheter i Shells systemer for oppfølging av kjemisk arbeidsmiljø i forhold til regelverkets krav.

Ptil har identifisert tre avvik fra regelverket:

  • Kartlegging og risikovurdering av kjemikalieeksponering var mangelfull og ga ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for forbedringstiltak
  • Plikt til å substituere kjemikalier på grunnlag av helserisiko var ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad
  • Krav til HMS-relatert kjemikalieinformasjon var ikke tilstrekkelig ivaretatt


Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har Ptil gitt Shell følgende varsel om pålegg:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 18 om analyse av arbeidsmiljøet og § 11 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, samt aktivitetsforskriftens § 36 om kjemisk helsefare og teknisk og operasjonell forskrift § 48 tredje ledd, jf rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Shell å:

Gjennomgå sitt system for styring av kjemisk helserisiko med sikte på forbedring av praksis for kartlegging og risikovurdering slik at det framskaffes et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for forebyggende tiltak.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.8.2011. Vi skal ha melding når pålegget er
etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77