Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Esso – Slagentangen

Vi har ført tilsyn med Esso Norge AS (Esso) og deres oppfølging innenfor materialhåndtering, herunder kran og løft, isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO)/tilkomstteknikk (TT) og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen. Tilsynet påviste alvorlige brudd på regelverket og vi har nå varslet pålegg til Esso.


I perioden 3. til 6. september 2018 førte vi tilsyn med Esso og deres oppfølging innenfor materialhåndtering, herunder kran og løft, ISO/TT og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen.

Tilsynet identifiserte sju avvik fra regelverket. Disse omfattet:

 • Arbeidsmiljø for ISO-personell
 • Opplæring av verneombud
 • Manglende dokumentasjon – prosedyre for løfteoperasjoner
 • Løfting av personell med utstyr som ikke er godkjent for dette
 • Mangelfull kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet
 • Mangelfullt system for vedlikehold av ståltau
 • Mangelfull oppfølging av stillasentreprenøren

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) – Slagentangen
 • System for merking og oppbevaring av løfteutstyr som er tatt ut av bruk
 • Tilgang til og bruk av dokumentasjon for løfteutstyr
 • System for opplæring av brukere av stillas

Noen av våre observasjoner ble også påpekt i tilsyn utført 9. mars 2016, etter alvorlig løftehendelse 29. januar 2016. Les rapporten her: Tilsyn med oppfølging av hendelse på Slagentangen

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi nå varslet følgende pålegg til Esso:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer, styringsforskriftens § 22 om avviksbehandling og teknisk og operasjonell forskrift §62 om løfteoperasjoner pålegger vi Esso Norge AS, Slagentangen å:

- dokumentere at den valgte løsningen for løfteoperasjoner oppfyller forskriftens krav.

- utarbeide en detaljert tidfestet plan for å korrigere avvik fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6, samt de avvik som måtte bli identifisert ved gjennomføringen av påleggets første del. Planen må også inneholde kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvikene er korrigert.

Jamfør rapportens kapitler fra og med 5.1.3 til og med 5.1.6.

Fristen for å etterkomme pålegget er 28.2.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi ber om at planen for korrigerende og kompenserende tiltak presenteres for oss snarest mulig etter 28.2.2019.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi har bedt Esso redegjøre for oss hvordan disse vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77