Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Equinor – Mongstad

Vi har ført tilsyn med Equinor, Mongstad og for å se hvordan de har fulgt opp avvik vi tidligere har påpekt innenfor fagområdet arbeidsmiljø. Tilsynet viste at flere avvik ikke var korrigert, og vi derfor varslet pålegg til Equinor.


Tilsynet ble gjennomført i perioden 16. til 18. januar 2019. I tilsynet så vi på hvordan Equinor har fulgt opp avvik innenfor styring av arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning. Dette er avvik som vi påpekte i et tilsyn mot Mongstadanlegget i juni 2017.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har korrigert de avvikene vi påpekte i 2017, slik de har forpliktet seg til. 

Resultat
Tilsynet i januar 2019 viste at fem av de ni regelverksbruddene som vi påpekte i 2017 ikke er korrigert i henhold til de forpliktende planene som Equinor har sendt til oss. Ett avvik var fortsatt under behandling.

Dette gjelder følgende avvik: 
 
  • Formidling av arbeidsmiljødata til verneombud
  • Avviksbehandling av arbeidsmiljøobservasjoner (under behandling)
  • Krav til områdestøy
  • Iverksatte støytiltak
  • Støyeksponeringsmålinger
  • Benzeneksponering
I tillegg påviste vi nå ett nytt avvik. Dette gjelder: 
 
  • Manglende prioritering og ledelsesoppfølging av avvik fra regelverket innenfor arbeidsmiljøområdet 
Hva skjer nå?
På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi varslet følgende pålegg til Equinor:
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring
av helse, miljø og sikkerhet, § 12 om planlegging og § 14 om bemanning og kompetanse,
pålegger vi Equinor Mongstad å:
 
  1. Iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig og nødvendig kapasitet for å kunne korrigere avvikene presentert i rapportens kapittel 4.2.1 og 5.1.1, og følge opp at tiltak gjennomføres.
En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 22. mai 2019. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77