Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Petroleumstilsynets gransking av hydrokarbonlekkasjen på Statfjord C 26. januar 2014 identifiserte alvorlige brudd på regelverket. Ptil har nå gitt Statoil varsel om pålegg.


Foto av Statfjord C

Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje. Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.

Da nivået i sumptanken steg til 70 % startet pumpen for overføring av væsken i sumptanken til tank for oljeholdig vann under kjellerdekket. Ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann åpnet ikke, og man fikk lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

Konsekvenser
Statoil beregner at inntil 42 m3 stabilisert olje lakk ut i cirka 37 minutter med en lekkasjerate på 20,8 kg/s. Det er beregnet at 40 m3 gikk til sjø og 2 m3 traff innretningen.

Det var 270 mennesker om bord på innretningen. Det er ikke rapportert om skader på personell. Produksjonen var stengt ned i nesten fire døgn som følge av hendelsen.

Potensielle konsekvenser
Potensielle konsekvenser i tilfelle antennelse er vurdert til å kunne være en spraybrann eller brann av oljedråper/rennende olje lik lekkasjens varighet. I tillegg var det høy sannsynlighet for gjentagelse av en tilsvarende lekkasje like etter hendelsen.

Granskning
Ptil besluttet å gjennomføre en gransking av hendelsen.

Les mer: Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Avvik
Det ble identifisert seks avvik i forbindelse med granskningen, disse er knyttet til:

  • Opprinnelig designløsning for dreneringssystem
  • Modifisert designløsning for dreneringssystem
  • Konsekvensklassifisering av åpent dreneringssystem
  • Klargjøring for vedlikehold
  • Styring av samtidige aktiviteter
  • Kvalifisering og oppfølging av kompetansen til entreprenør

Forbedringspunkter
Det ble i tillegg identifisert fire forbedringspunkter. Petroleumstilsynet er blant annet kritiske til deler av Statoils egen gransking. Årsaker til hydrokarbonlekkasjen er ikke i tilstrekkelig grad klargjort i granskingen og faktiske og potensielle forløp og konsekvenser er ikke i tilstrekkelig grad vurdert. 

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen varsler Ptil med dette følgende pålegg til Statoil:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å gå gjennom sitt system for oppfølging og identifisere årsakene til at de tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler som er påvist, jf. rapportens kapittel 6.1, ikke har blitt avdekket, og iverksette nødvendige tiltak.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2014.

Hva er et varsel om pålegg?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fa ttes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95