Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av hendelse på Deepsea Atlantic

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil Petroleum AS, Odfjell Drilling AS og Odfjell Well Services AS varsel om pålegg etter gransking av hendelsen på Deepsea Atlantic (DSA) den 10.8.2009, hvor et 30" foringsrør falt ned på "catwalk".


Hendelsen skjedde på Deepsea Atlantic (DSA) i forbindelse med boring av brønn 34/10-52 på Gullfaks Sør. En hadde avsluttet boring av 36” hull og skulle starte med kjøring av 30” foringsrør da løfteklaven (elevator) åpnet under løfting inn på boredekk.

Foringsrøret falt ut og ned på ”catwalk” etter å ha truffet ”gorillaarmen” på veien ned. En person, som fjernstyrte ”catwalk” og ”gorillaarmen” befant seg innenfor avsperret område. Han var ca. 6 meter fra røret som falt. Foringsrøret var ca 12,8 m langt og veide ca. 7 tonn.

Hendelsen medførte ikke personskade og kun små materielle skader. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne utfallet blitt fatalt og medført store materielle skader.

Den direkte årsaken til ulykken var at løfteklaven ikke var skikkelig lukket og låst da foringsrøret ble løftet.

Bakenforliggende årsaker var

 • mangelfull kontroll og vedlikehold av løfteklaver
 • bruksanvisning manglet
 • svikt i styringssystemer
 • mangelfull mottakskontroll
 • mangler ved systemene for informasjon, erfaringsoverføring og forbedring
 • mangelfull kompetanse
 • mangelfull planlegging, utføring og risikovurderinger
 • mangelfull ledelse
 • mangelfull prosedyre
 • prosedyrebrudd
 • mangler ved anskaffelse, kontroll og bruk av midlertidig utstyr
 • mangelfull oppfølging av hendelsen
 • mangler ved Statoil sin oppfølging (påseplikt)

Flere av årsakene er de samme som ved løftehendelsen som skjedde på West Epsilon i 2007. StatoilHydro var også operatør ved hendelsen i 2007.

Videre er flere av de bakenforliggende årsakene de samme som ved hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009. Denne hendelsen medførte alvorlig personskade, og utfallet ville blitt fatalt ved marginalt endrede forhold.

På grunnlag av brudd på regelverket (se granskingsrapportens kapittel 5.1) har vi gitt Statoil følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS (Statoil) å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

 • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Statoil
 • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.6.2010. Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Odfjell Drilling AS har fått følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Odfjell Drilling AS å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

 • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Odfjell Drilling
 • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Tiltakene skal omfatte alle Odfjells innretninger, samt driftsorganisasjonen i land, der det er relevant.

Frist for å etterkomme pålegget del 1settes til 1.6.2010. Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Odfjell Well Services AS har fått følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Odfjell Well Services å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

 • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Odfjell Well Services
 • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.6.2010.Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapene om eventuelle kommentarer til varselet eller granskingsrapporten innen 23.4.2010.

Videre har vi bedt om at brevene og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/983

,
E-post: |