Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av ammoniakkhendelse - Naturkraft AS

Granskingen av en hendelse 30. mai 2013, hvor to ansatte på Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø ble eksponert for ammoniakkløsning, har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil har nå gitt selskapet varsel om pålegg.


I forbindelse med vedlikehold oppstod det 30. mai 2013 en lekkasje av ammoniakkløsning hos Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Rogaland.

Under arbeidet med å skifte en ventil på fyllerøret inn på en ammoniakktank, begynte ammoniakkløsning å sprute ut da flensen ble løsnet.

Én person fikk etseskader på huden og i øynene, mens én person pustet inn ammoniakkdamp og fikk mindre slagskader på arm og fot.

Gransking
Ptil besluttet 3. juni 2013 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Det er Ptils vurdering at potensialet i hendelsen var stort. Under andre omstendigheter kunne hendelsen medført svært alvorlige personskader, og i verste fall tap av menneskeliv.

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen varsler Ptil med dette følgende pålegg til Naturkraft AS:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. § 10 om forsvarlig virksomhet, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 17 om risikoanalyser, teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse, pålegges Naturkraft AS å gjennomgå rutiner for gjennomføring av risikovurderinger og opplæring av personell, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.12.2013, jf. rapportens kapittel 5.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.
Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak
Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77