Gå til hovedinnhold

Pålegg til Transocean etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Ptil har gitt Transocean Offshore Ltd (Transocean) pålegg etter at det i tilsyn med selskapet og selskapets system for vedlikeholdsstyring i perioden 19.1 - 1.3.2012 ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.


Tilsynet ble gjennomført mot utvalgte deler av Transocean sitt system for vedlikeholdsstyring og hvordan dette blir brukt og fulgt opp i organisasjonen på land og offshore.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Transoceans vedlikeholdsstyringssystem fortsatt ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Aktiviteten ble gjennomført som en stikkprøvekontroll på tilfeldig utvalgt utstyr og dokumentasjon.

Eksempler på viktige forhold er:

  • Det fremkom under intervjuer at det nye vedlikeholdsstyringssystemet var lite brukervennlig.
  • Manglende vedlikeholdsprogram for en rekke utstyrsenheter og komponenter. 
  • Tilfeldig valgt utstyr var vanskelig å identifisere og spore i RMS.
  • Det var uklart hvilken metode og kriterier som ble brukt for kritikalitetsvurdering og fastsetting av hva som var sikkerhetskritisk utstyr/barrierer.
  • Anleggsstrukturen (hierarkiet) fanger ikke alt utstyr slik at dette kan identifiseres i anlegget, på tegninger og i PM programmet på en oversiktlig måte.
  • Mangler ved system for vedlikeholdshistorikk. 
  • Ytelseskravene til viktige barriereelementer ble ikke alltid verifisert gjennom test- og inspeksjonsaktiviteter i vedlikeholdssystemet.

I tillegg til dette avdekket aktiviteten mangler med selskapets egen oppfølging, interne revisjoner og verifikasjoner samt ferdigstilling av modifikasjons- og vedlikeholdsaktiviteter.

På grunnlag av dette ga Ptil 22.3.2012 varsel om pålegg til Transocean.

I overensstemmelse med varselet har Ptil gitt Transocean følgende pålegg:

"Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav og § 21 om oppfølging, pålegges Transocean Offshore ltd NUF å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå styringssystemet og implementere tiltak slik at selskapets oppfølgingssystemer ivaretar tiltenkt behov i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke ble identifisert og fulgt opp i forbindelse med prosessen med implementering av nytt system (RMS).
  • Utarbeide en forpliktende tidfestet plan for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 26.4.2012 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten,

jf. rapportens avsnitt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5.

Frist for å etterkomme påleggets første del settes til 1.9.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet."


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77