Gå til hovedinnhold

Pålegg til Transocean

Vi har gitt Transocean Offshore Ltd (Transocean) pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.


Bakgrunn
Vi har i 2018 ført tilsyn med selskapene Transocean, Maersk og Odfjell, for å se hvordan de har etablert, verifisert og vedlikeholdt barrierefunksjonen evakuering for alle deres innretninger som har samsvarsuttalelse (SUT) og er utstyrt med livbåter (fritt-fall-livbåt og lårelivbåt).

Les mer og last ned tilsynsrapportene her: Tilsyn med tilrettelegging for evakuering til sjø (5.11.2018)

Brudd på regelverket
På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, varslet vi pålegg til Transocean.

Les Varsel om pålegg til Transocean (12.12.2018)

I overensstemmelse med varselet har vi nå gitt Transocean følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer fjerde, femte og sjette ledd, pålegger vi dere å

- fastsette ytelseskrav til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv

- kjenne hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket

- sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer

jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 31. mars 2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77