Gå til hovedinnhold

Pålegg til Total - Martin Linge

Ptil har gitt pålegg til Total E&P Norge AS (Total) etter tilsyn med Martin Linge-prosjektet.


I perioden 28-30. mars 2017 førte Ptil tilsyn med Martin Linge-prosjektet. Tilsynet var rettet mot teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, styring av vedlikehold og Totals egen oppfølging av tekniske barrierer i ferdigstillelsesfasen på Samsung-verftet i Sør-Korea.

På grunnlag av de observasjonene som ble gjort i tilsynet varslet vi Total om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg til Total 

 

I overensstemmelse med varselet gis nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og § 21 om oppfølging, pålegger vi Total E&P Norge AS å identifisere og så langt som mulig korrigere tekniske feil og mangler, og vurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse før installasjon på feltet.

I tillegg pålegger vi selskapet å iverksette tiltak som sikrer etterlevelse av selskapets prosedyrer for preservering av systemer og utstyr som ivaretar de stedsspesifikke forholdene jf. aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer og § 47 om vedlikeholdsprogram.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 29.5.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av omgrepa "pålegg" og "varsel om pålegg"
Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064