Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil – samtidig drift og modifikasjon på Troll A

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg om å etablere interne krav for bruk av nattarbeid og vurdering av nattarbeidet på Troll A.


Ptil ga i juni i år Statoil varsel om pålegg i forbindelse med en tilsynsaktivitet rettet mot samtidig drift og modifikasjon på Troll A-innretningen.

Les mer: Varsel om pålegg til Statoil – samtidig drift og modifikasjon på Troll A

I overensstemmelse med varslet, men med endret frist gis følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å etablere interne krav for bruk av nattarbeid jf styringsforskriften § 5 om interne krav, samt foreta en vurdering av om nattarbeidet på Troll A er i overensstemmelse med rammeforskriftens § 53 om nattarbeid, jf styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser og styringsforskriften § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier.

Frist for å etterkomme den delen av pålegget som er rettet mot å foreta en vurdering av om nattarbeidet på Troll A er i samsvar med regelverket jf styringsforskriften §§ 13 og 8, settes til 26.7.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet og vil ha tilsendt resultatet av vurderingen.

Frist for å etterkomme den delen av pålegget som er rettet mot å etablere interne krav jf styringsforskriften § 5, settes til 1.11.2010.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

,
E-post: |