Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil om innkvartering på Gjøa

Statoil Petroleum AS (Statoil) planlegger å innkvartere flere personer på Gjøa enn innretningen er utformet for. Vi har nå gitt Statoil pålegg som tidligere varslet.


Statoil planlegger å innkvartere flere personer på Gjøa-innretningen enn det den er utformet for gjennom bruk av vendbare køyer i enkeltlugarer for dag- og nattskift i perioder med sikkerhetskritiske eller tidskritiske operasjoner.

Innkvartering av flere personer enn innretningen er utformet for er bare i samsvar med regelverket i særlige tilfeller. Statoils planlagte bruk av vendbare køyer i enkeltlugarer faller ikke inn under de særlige tilfeller som er nevnt i aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering. På denne bakgrunn ga Ptil varsel om pålegg til Statoil.

I Statoils tilbakemelding er det ikke framkommet nye momenter, og vi har derfor i overensstemmelse med varslet gitt følgende pålegg:

"Med hjemmel i rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å planlegge aktiviteten på Gjøa slik at det ikke innkvarteres flere personer enn innretningen er utformet for jf innretningsforskriften § 59 om boligkvarter, dvs 100 personer med mindre særlige tilfeller som nevnt i aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering skulle inntreffe."

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk forpliktende for mottakeren.

,
E-post: |