Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil, Odfjell Drilling og Odfjell Well Services etter løftehendelse på Deepsea Atlantic

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil), Odfjell Drilling AS (Odfjell) og Odfjell Well Services AS (OWS) pålegg etter hendelsen på Deepsea Atlantic (DSA) 10. august 2009, hvor et 30" foringsrør falt ned på "catwalk". Påleggene til Statoil og OWS er som tidligere varslet, mens Odfjell-pålegget er noe endret i forhold til varselet.


Hendelsen på Deepsea Atlantic (DSA) skjedde i forbindelse med boring av brønn 34/10-52 på Gullfaks Sør. En hadde avsluttet boring av 36” hull og skulle starte med kjøring av 30” foringsrør da løfteklaven (elevator) åpnet under løfting inn på boredekk.

Foringsrøret falt ut og ned på ”catwalk” etter å ha truffet ”gorillaarmen” på veien ned. En person, som fjernstyrte ”catwalk” og ”gorillaarmen” befant seg innenfor avsperret område. Han var ca. 6 meter fra røret som falt. Foringsrøret var ca 12,8 m langt og veide ca. 7 tonn.

Hendelsen medførte ikke personskade og kun små materielle skader. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne utfallet blitt fatalt og medført store materielle skader

Petroleumstilsynet gransket hendelsen. Med grunnlag i brudd på regelverket ga vi varsel om pålegg til Statoil som operatør, Odfjell som boreentreprenør og OWS som utleier av løfteklaven. Løfteklaven var leid av Statoil, og operert av Odfjell.


Pålegg til Statoil
I overensstemmelse med varselet har vi gitt Statoil pålegg som tidligere varslet:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

  • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Statoil,
  • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.6.2010.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegg til Odfjell Drilling
Odfjell Drilling har i sine kommentarer til vårt varsel om pålegg beskrevet tiltak som er iverksatt etter hendelsen. Disse tiltakene svarer langt på vei på varselet om pålegg, og vil utvilsomt bidra positivt til forbedring av mange av forholdene som er identifisert i vår rapport, særlig forhold på overordnet nivå, og forhold knyttet til den aktuelle hendelsen.

Etter vår oppfatning er imidlertid ikke tiltakene tilstrekkelige til at vi vurderer at grunnlaget for pålegget faller bort. Vi savner særlig generelle tiltak knyttet til løfteoperasjoner og løfteutstyr på boredekk.

Pålegget er noe endret i forhold til varselet, for å reflektere disse vurderingene. I overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Odfjell Drilling AS å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

  • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Odfjell Drilling, særlig knyttet til løfteoperasjoner og løfteutstyr på boredekk,
  • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Tiltakene skal omfatte alle Odfjells innretninger, samt driftsorganisasjonen i land, der det er relevant.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.6.2010.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Pålegg til Odfjell Well Services
I overensstemmelse med varselet til Odfjell Well Services gis pålegg som tidligere varslet:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 20 om avviksbehandling, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Odfjell Well Services å:

1. Etablere en forpliktende plan for å

  • identifisere bakenforliggende årsaker til avvikene i rapportens kapittel 5.1 som har relevans for Odfjell Well Services,
  • iverksette tiltak for å unngå gjentakelse.

2. Gjennomføre tiltak som identifisert i planen.

Frist for å etterkomme påleggets del 1 settes til 1.6.2010.

Frist for å etterkomme påleggets del 2 settes til 1.11.2010.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/983
 

,
E-post: |