Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko

Ptil førte i mai i år tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin oppfølging av støyskaderisko på Statfjordfeltet. Vi har nå gitt selskapet pålegg som tidligere varslet.


Risiko for helseskade knyttet til støyeksponering har i en årrekke vært overvåket som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomheten (RNNP). Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende.

Les mer: Utvikling i risikonivå 2009: Positive ansatte, gasslekkasjer bekymrer

Tilsynet, som ble gjennomført 23.5.2010, påviste flere brudd på regelverket. På grunnlag av funnene som ble gjort i tilsynet ga Ptil Statoil varsel om pålegg.

Les mer: Varsel om pålegg til Statoil – oppfølging av støyskaderisiko

Tilsynet identifiserte følgende avvik:

Ptil har nå mottatt tilbakemelding fra Statoil på varselet om pålegg.

Med bakgrunn i våre funn i tilsynet, og i overensstemmelse med varslet gis følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, § 20 om avviksbehandling og § 22 om forbedring, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å:

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.3.2011. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

 

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

 

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77