Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Statfjord C. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C. Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje. Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.

Da nivået i sumptanken steg til 70 % startet pumpen for overføring av væsken i sumptanken til tank for oljeholdig vann under kjellerdekket. Ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann åpnet ikke, og man fikk lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil Statoil varsel om pålegg:
Les: Varsel om pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

I overensstemmelse med varslet, gis Statoil nå følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 21 om

oppfølging, pålegges Statoil å gå gjennom sitt system for oppfølging og identifisere årsakene til at de tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler som er påvist, jf. rapportens kapittel 6.1, ikke har blitt avdekket, og iverksette nødvendige tiltak.
 

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77