Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Gudrun

Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Gudrun. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.


Hydrokarbonlekkasjen fant sted på Gudrun-innretningen i Nordsjøen 18. februar 2015.

Den direkte årsaken til hendelsen var lekkasje fra et brudd i et 2" rør i bypasslinje rett nedstrøms 1. trinns separator. Initiell lekkasjerate ble av Statoil estimert til 8 kg/s. Kondensat fra 1. trinns separator lakk ut til friluft.

Faktisk konsekvens
Det totale utslippet er estimert til 2800 kg (4 kubikkmeter) kondensat og det antas at mer enn 1 kubikkmeter gikk til sjø. Utslippet på Gudrun vurderes å være blant de større HC-utslippene som er registrert på norsk sokkel de siste ti årene.

Hendelsen medførte ikke personskader.

Potensiell konsekvens
Ved marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen resultert i en storulykke med tap av liv, store materielle skader og konsekvenser for marint miljø.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil Statoil varsel om pålegg: Les: varsel om pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Gudrun.

I overensstemmelse med varslet, gis Statoil nå følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, §15 om informasjon og § 21 om oppfølging, pålegger vi Statoil å sikre at styring av helse, miljø og sikkerhet i drift av Gudrun omfatter de aktivitetene som er nødvendig for å identifisere, risikovurdere og håndtere signaler fra prosessanlegg i drift og gjennomføre nødvendige tiltak. Videre å sikre at kunnskap og nødvendig informasjon fra sentrale fagmiljø blir formidlet på en systematisk og hensiktsmessig måte til drift og sikre at slik informasjon blir anvendt i alle faser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.6.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77