Gå til hovedinnhold

Pålegg til Rowan og BG Norge etter tilsyn med offshorekranene på Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet har gitt Rowandrill Inc. (Rowan) pålegg om å dokumentere at offshorekranene på den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI er i samsvar med regelverket. For å sørge for en god oppfølging fremover gis det også pålegg til BG Norge som operatør for den pågående boreoperasjon med boreinnretningen. Frist for å etterkomme påleggene er 30. april.


I perioden 9. – 10. februar førte vi tilsyn med med Rowan og deres bruk av offshorekranene på Rowan Gorilla VI. Tilsynet avdekket flere brudd på regelverket, og på grunnlag av dette varslet vi 24. mars pålegg til Rowan. 

Samtidig ga vi BG Norge varsel om pålegg som følge av sakens alvorlige karakter og operatøransvaret selskapet har.

Påleggene ble gitt 26.mars.

Mangler dokumentasjon for kranene
17. november 2009 fikk Rowan Gorilla VI Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT), som er en av forutsetningene for at en flyttbar boreinnretning kan utføre aktiviteter innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

SUT-en var basert på informasjon som Rowan har sendt oss, blant annet når det gjelder offshorekranene. Dette var et område som ble spesielt fulgt opp gjennom hele SUT-behandlingen. Rowans dokumentasjon av samsvar med regelverket ble basert på analyser og verifikasjoner gjennomført av DNV som underleverandør.

Som det framgår av rapporten etter vårt tilsyn i februar (se lenkeboks til høyre), har vi avdekket at analysene og verifikasjonene gjennomført av DNV i forbindelse med dette oppdraget er svært mangelfulle. Følgelig kan de ikke legges til grunn som dokumentasjon på at offshorekranene på Rowan Gorilla VI er i samsvar med regelverket.

Pålegg til Rowan
På grunnlag av brudd på regelverket som er avdekket i rapporten, pålegges Rowan å skaffe til veie dokumentasjon, herunder testresultater, som viser at regelverkets krav til utforming og bruk av offshorekraner er oppfylt på Rowan Gorilla VI.

Dette gjelder spesielt på sikkerhetskritiske områder som sammenbruddsrekkefølge, automatisk overbelastningssystem (AOPS), heisehastigheter og løft av personer, men også andre viktige prosesser, systemer og funksjoner som er påpekt i tilsynsrapporten.

Eventuelle alvorlige funksjonsavvik (identifisert som røde og gule avvik – se forklaring i brev med pålegg til Rowan) skal vurderes enkeltvis og samlet, og tiltak iverksettes for å korrigere avvikene. Frist for å etterkomme pålegget er 30. april.

I tillegg gir vi Rowan pålegg om å gjennomgå sine systemer for oppfølging av underleverandører, og gjennomføre tiltak for å sikre at oppdrag utført for Rowan gjennomføres i tråd med krav i regelverket. Frist for å etterkomme dette pålegget er 1. juni.

Pålegg til BG Norge
I november i fjor fikk operatør BG Norge AS samtykke til leteboring i den sørlige Nordsjøen med Rowan Gorilla VI. Denne boreoperasjonen pågår fortsatt.

Med bakgrunn i informasjon framkommet i tilsynet med Rowan, sakens alvorlige karakter og det ansvaret BG Norge har som operatør, pålegges BG Norge å påse* at Rowan skaffer til veie dokumentasjon, herunder testresultater, som viser at regelverkets krav til utforming og bruk av offshorekraner er oppfylt på Rowan Gorilla VI.

Dessuten pålegges operatøren å vurdere hvilke konsekvenser den framkomne informasjonen har for boreoperasjonen som pågår. Frist for å etterkomme påleggene er 30. april.

* Om operatørens påse-plikt:
Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke etter arbeidsmiljøloven § 2-3. (Se Rammeforskriften § 5)

,
E-post: |