Gå til hovedinnhold

Pålegg til Rowan Norway

Vi har gitt pålegg til Rowan Norway etter tilsyn med Rowan Stavanger.


I perioden 17. til 20. oktober 2017 førte vi tilsyn med Rowan Norway (Rowan). Tilsynet var rettet mot beredskap og vedlikeholdsstyring på den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger.

Tilsynet vårt identifiserte flere avvik og forbedringspunkt, både innenfor beredskap og vedlikeholdsstyring.

På grunnlag av de observasjonene som er gjort i tilsynet varslet vi Rowan om pålegg.

Les mer: varsel om pålegg

I overensstemmelse med varselet gis nå følgende pålegg: 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, § 22 om opplæring og §§ 45-49 om vedlikehold, pålegges Rowan å iverksette følgende tiltak:

  • Gjennomgå vedlikeholdsstyringssystemet, inkludert kompetanse og opplæring i bruken av dette slik at dette ivaretar regelverkets krav. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet ikke er blitt identifisert og fulgt opp.
     
  • Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowans ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig opplæring og vedlikehold i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 27.11.2017 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

Før innretninger, som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel, tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.2.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 11.12.2017. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77