Gå til hovedinnhold

Pålegg til Rowan Drilling Norway AS etter tilsyn på Rowan Gorilla VI

Ptil har gitt Rowan Drilling Norway as pålegg etter at det i tilsyn med vedlikehold og logistikk i perioden 24.9.2013 og 14.10 - 17.10.2013 ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.


Resultat
Tilsynsaktiviteten avdekket at Rowans vedlikeholdsstyringssystem ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ptil identifiserte avvik under tilsynet knyttet til:

• Interne revisjoner, verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter
• Innretningens tekniske tilstand
• Styring av vedlikehold
• Løfteutstyr
• Materialhåndteringsplan og sakkyndig virksomhet

På grunnlag av dette ga Ptil 8.11.2013 varsel om pålegg til Rowan Drilling Norway AS.

Med bakgrunn i varselet har Ptil gitt Rowan Drilling Norway AS følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet pålegges Rowan Drilling Norway AS å iverksette følgende tiltak:

• Gjennomgå styringssystemet og implementere tiltak slik at selskapets oppfølgingssystemer ivaretar tiltenkt behov i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet og styringssystemet for bruk av løfteutstyr ikke er blitt identifisert og fulgt opp.

• Gjennomføre tiltakene i de tilsendte og tidfestede planene, mottatt 10.12.2013, for å sikre at det for alle innretninger under Rowan Drilling Norge AS' ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig vedlikehold i henhold til regelverkets krav.

Før innretninger som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.1-5.3.

Frist for å etterkomme påleggets settes til 15.2.2014. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak. Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


Journal 2013/1081

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064