Gå til hovedinnhold

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.-28. mai 2014 tilsyn med Prosafe AS (Prosafe) sine systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper. Tilsynet omhandlet også tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste.


Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort under tilsynet, ga Ptil Prosafe AS varsel om pålegg. Les: varsel om pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia.

I overensstemmelse med varslet, gis Prosafe AS nå følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 4 om koordinerende arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøloven § 6-1 om valg av verneombud, pålegges Prosafe følgende: Prosafe må gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i samsvar med regelverket.

Følgende elementer skal inngå:      

- Gjennomføre manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforhold på Regalia jf. rapportens punkt 5.1.2. -        - Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak, jf. rapportens punkt 5.1.3.
- Sikre nødvendig ansvarsavklaring og kompetanse hos personell som har oppgaver innenfor arbeidsmiljøområdet jf. rapportens punkt 5.1.4.
- Etablere felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (AMU) og sikre at det velges hovedverneombud (HVO) jf. rapportens punkt 5.1.5.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 30.9.2014. Petroleumstilsynet skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12