Gå til hovedinnhold

Pålegg til Gassco og Statoil

Ptil har gitt pålegg til Gassco og Statoil om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg på Kårstøanlegget i Rogaland.


Bakgrunn for pålegget er en tilsynsaktivitet i perioden 8. – 10.11.2016 rettet mot storulykkerisiko og elektriske anlegg på Kårstø.

Under tilsynet identifiserte vi mangelfull risikoforståelse og oppfølging av identifiserte høye lysbueytelser og «personal protection equipment» (PPE) nivå for elektrisk utstyr, herunder elektrisk utstyr klassifisert PPE 3 og 4.

Gassco er operatør for Kårstø-anlegget, mens Statoil er teknisk tjenesteyter.

Vi har nå gitt Gassco og Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør teknisk og operasjonell forskrift § 60 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, jamfør styringsforskriften §§ 13 om arbeidsprosesser og 15 om informasjon, jamfør forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 om merking og 16 om vilkår for bruk, pålegges Gassco AS og Statoil ASA å:

-        Tydelig informere alt relevant personell om de identifiserte «personal protection equipment» (PPE)-nivåene, og hvilke farer dette kan medføre i en ulykkessituasjon. Samtidig skal det sikres at personellet får nødvendig kunnskap om riktig vernebekledning ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg/utstyr i henhold til identifiserte PPE-nivåer.

-        Innarbeide arbeidsprosesser og rutiner for å ivareta personsikkerhet ved arbeid på og drift av elektrisk utstyr i henhold til identifiserte PPE nivåer.

-        I tilstrekkelig grad tydeliggjøre, merke og gjøre kjent det elektriske utstyret som har PPE-nivåer som overgår normal vernebekledning.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77